Burse semestrul 1 an univ 2021-2022

REZULTATELE FINALE A BURSELOR pot fi consultate în contul personal de pe platforma AcademicInfo.


Studentii care beneficiază de bursă sunt rugați să DEPUNĂ UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL – Acesta se trimite electronic la adresa social@ubbcluj.ro, scanat/pozat, trebuie să conțină un extras de cont/cont IBAN personal. Pe extrasul de cont trebuie menționate următoarele:

  • facultatea la care studiază
  • tipul bursei (performanță, merit, socială)
  • anul de studiu
  • să fie trecut CNP-ul
  • de menționat dacă și-au schimbat numele (unde e cazul). 

Pentru toți studenții bursieri, care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă.  Perioada de depunere a documentelor pentru bursele din semestrul I, anul universitar 2021-2022 este 27.09.2021 – 15.10.2021 la ora 16.00.

Cererile de acordare a bursei de performanță și de merit se depun pe platforma: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro

  • Modelul pentru cererea de bursă se găsește AICI

Dosarele pentru bursa socială, se depun cu actele  ÎN ORIGINAL, la decanatul facultății.

LUNILE CARE SE IAU ÎN CALCUL SUNT IUNIE, IULIE, AUGUST 2021, venitul net/membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1386 lei.

Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții de la învățământul cu frecvență, care nu au împlinit 35 ani.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, integraliști, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

– studenții orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.

– studenţii care se află ȋn evidenţele dispensarului studenţesc sau a medicului de familie şi atestă cu certificate medicale (eliberate de medical specialist) și vizate de acesta că suferă de una din afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din ȋnvăţământul superior de stat şi anume 1) studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale, 9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare atestate de un medic specialist 14) tulburări din spectrul autist, 15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate, 17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor, 20) spondilită anchilozantă, 21) reumatism articular, 22) cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare atestate de un medic specialist și 23) studenți care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

– studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (sau venitul minim garantat în plată), calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni.

În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi mai sus, fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minimum 15 credite din 30 necesare pentru a fi integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute, în ordinea de prioritate stabilită mai sus

Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi.

Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor și universității.

Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul.

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Dosarele depuse în vederea obţinerii unei burse de ajutor social se preiau în forma înaintată de student. Completarea acestor dosare survenită ulterior depunerii nu este posibilă, cu excepția clarificărilor solicitate de Comisia de burse pe facultate și universitate.

Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:

a. veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu 21 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c. venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d. alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e. alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f. venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g. ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav; – excepțiile instituite prin lit. g) se referă exclusiv la ajutoare și indemnizații cu destinație specială neimpozabile și care nu sunt incluse în sfera concediilor de boală, respectiv a indemnizațiilor aferente acestora din urmă ce au caracter de venituri impozabile.

h. veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j. orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k. orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.


Comisia de acordare a burselor din cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie propune aplicarea Regulamentului general al Universităţii “Babeş-Bolyai”, în ansamblul său, cu următoarele particularităţi :

            Se stabilesc următoarele baremuri minime de medii pentru acordarea bursei de PERFORMANŢĂ :

  • nivel licenţă : 9,00 (nouă 00%)
  • nivel master : 9,00 (nouă 00%)

            Se stabilesc următoarele baremuri minime de medii pentru acordarea bursei de MERIT :

  • nivel licenţă : 7,00 (şapte 00%)
  • nivel master : 8,00 (opt 00%)

În cazul în care, pe baza mediei minime stabilite, la anumite secţii sau ani de studiu, fondul de burse de performanţă sau de merit nu poate fi utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie fondului de burse de performanţă şi de merit altor secţii (specializări) şi/sau ani de studiu din cadrul facultăţii.

În cazul mediilor egale, la nivel master, când după aplicarea tuturor criteriilor
de departajare stabilite în Regulamentul privind acordarea burselor pentru
studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat,
forma de învăţământ cu frecvenţă, elaborat de UBB Cluj, egalitatea se
menține, se aplică următoarele criterii, luate în considerare în ordinea următoare: 1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice, participări la școli de vară naționale (10 puncte); participări la școli de vară internaționale (15 puncte); voluntariat in domeniu (pe eveniment (5 puncte); cu participare până în 100 de ore (7 puncte); cu participare între 100-200 de ore (11 puncte); cu participare pînă în 300 de ore (14 puncte) (cf.Hot.Cons. Fac.de Biol. Si Geol.) în semestrul precedent

Lasă un răspuns