PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB Cluj) are plăcerea de a vă informa că, în vederea îndeplinirii misiunii de universitate comprehensive, de cercetare avansată şi educaţie, care urmărește pregătirea tinerilor pentru societatea contemporană și pentru viitor, prelucrează date cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal la UBB Cluj are drept procupare centrală și constantă aceea de a asigura membrilor comunității noastre – precum și celor care ni se asociază sau ne vizitează – drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în spiritul Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. În acest fel este probată și cu această ocazie vocația europeană și umanistă a Universității noastre.

Misiunea generală a Universităţii constă în generarea şi transferul de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare, formarea studenţilor şi a cercetătorilor – cetăţeni activi şi responsabili – promovarea învăţământului și cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaștere și pe valori, prin formare iniţială, educaţie continuă și integrare în circuitul de valori universale.

Pentru a asigura persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal securitatea acestor date, UBB Cluj implementează un sistem de colectare, prelucrare, stocare a datelor cu caracter personal modern, flexibil și sigur, în conformitate cu legislația europeană și română în domeniu.

1. UBB Cluj operator de date cu caracter personal
2. Ce tipuri de date cu caracter personal colectează UBB Cluj?
3. Care sunt categoriile de persoane cărora UBB Cluj le prelucrează datele cu caracter personal (persoanele vizate)?
4. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către UBB?
5. Care este baza legală a prelucrărilor făcute de UBB?
6. Care sunt destinatarii și terții cărora UBB le poate transfera date cu caracter personal?
7. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?
8. Care sunt drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal?
9. Face UBB transferuri de date în afara României?
10. Dispune UBB de măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin sisteme informatice?
11. Prelucrează UBB date cu caracter personal ale minorilor?
12. Modalitatea de obținere a consilierii și de depunere a unei plângeri

1. UBB Cluj operator de date cu caracter personal

UBB Cluj este o instituţie de învăţământ superior de stat, parte a sistemului naţional de învăţământ superior din România. UBB Cluj este instituţie de interes public, are personalitate juridică şi este apolitică. Aceasta a fost înființată în anul 1919 și a primit recunoașterea personalităţii juridice în anul 1924 prin Legea pentru recunoașterea ca persoană juridică a Universității din Cluj, publicată în Monitorul Oficial nr. 243 din 2 noiembrie 1924. Sediul Social al UBB Cluj este în Cluj-Napoca str Mihail Kogălnicenu nr 1 cod 400084, Cod fiscal (CUI) este 4305849.

Structura UBB Cluj cuprinde: 21 de facultăți, 13 extensii universitare în 12 localități (Bistrița, Gheorgheni, Satu Mare, Sfântul Gheorghe, Sighetul Marmației, Tîrgu Mureș, Odorheiu Secuiesc, Năsăud, Târgu Secuiesc, Zalău, Blaj, Oradea), 64 de institute, laboratoare și centre de cercetare , 42 de edituri, librării, biblioteci filiale şi biblioteci speciale, 81 de reviste, 8 muzee, 7 complexe sportive și de agreement, 3 centre de limbi modern, 23 de centre culturale străine, 8 unități administrative ale Rectoratului și 8 unități administrative ale Direcției General-Administrative, un Centru de Formare Continuă, Învățământ la distanță și cu frecvență redusă, 8 cantine și cafeterii, 23 cămine și hoteluri, 4 cabinete medicale, 1 Centru de Cooperări Internaționale, alte centre, oficii și departamente independente.

Structura UBB link: https://www.ubbcluj.ro/ro/structura/

UBB Cluj este operator de date cu caracter personal, conform definiției de la art. 4 aln. 7 din GDPR și efectuează operațiuni sau seturi de operațiuni, prin care prelucrează date cu caracter personal. În funcție de scopul prelucrării vă informăm asupra tipurilor de date cu caracter personal procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe bază cărora prelucrează, stochează și transmite date cu caracter personal.

UBB Cluj are în centrul preocupărilor sale – în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal respectarea tuturor principiilor GDPR (cumulativ):

Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);
Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri);
Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate);
Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);
Datele sunt păstrate doar cu respectarea termenelor legale în vigoare;
Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată);
În asigurarea conformării cu GDPR, UBB Cluj pune în centrul preocupărilor sale protejarea drepturilor persoanelor vizate care ne încredințează datele cu caracter personal.

2. Ce tipuri de date cu caracter personal colectează UBB Cluj?

Datele cu caracter personal colectate de UBB sunt necesare îndeplinirii misiunii UBB și derulării obligațiilor contractuale pe care UBB le are. Solicitarea acestor categorii de date are la bază necesitatea respectării unor prevederi legale de către UBB.

GDPR precizează că „datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În Informările privind prelucrarea datelor cu caracter personal (link spre academic.info) sunt prezentate detaliat tipurile de date, documentele pe care sunt înscrise, scopurile folosirii acestor date și temeiurile legale. Aceste Informări sunt făcute pe categorii de persoane vizate.
Mai jos sunt prezentate generic tipurile de date cu caracter personal pe care le solicită UBB în general persoanelor vizate. Acestea diferă funcție de categoria de persoane vizate (angajați/cadre didactice/studenți etc):

date de identificare: nume, prenume, numele la naștere al persoanei (acolo unde este cazul), CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, fax, mobil), identificator online, etc: sunt necesare pentru angajare, înscriere la studii, sănătatea și securitatea muncii, corespondență, etc
date referitoare la studiile absolvite sau în curs de absolvire: diplome, foi matricole, suplimente descriptive, certificate, adeverințe etc: sunt necesare pentru angajare, înscriere la studii, sănătatea și securitatea muncii, promovare etc.
date referitoare la ocupație, natura activității proprii, date privind activitatea profesională anterioară și prezentă, precum și performanța profesională, vechime, experiență etc: necesare pentru angajare, stabilirea remunerației, promovare, etc.
date cu caracter special: date medicale, dizabilități; concedii medicale, angajare, desfășurarea de activități didactice, acordarea de facilități
date de natură financiară: conturi deschise la instituții financiare, adeverințe etc; acestea sunt folosite la: plățile drepturilor financiare, plățile obligațiilor financiare.
date obținute din înregistrări audio-video ale fizionomiei persoanelor vizate care accesează sediile UBB păzite de operator: Necesare pentru a îndeplinii condițiile privind paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor
adrese electronice de identificare: adrese de IP, identificatori ai rețelelor locale de internet sau ai hub-urilor, localizare geografică, sursa referinței (de unde s-a intrat pe pagina web a UBB): Activitate statistică; Protecție și securizare împotriva intrușilor sau împotriva unor atentate digitale accidentale sau voite. Vezi politica de utilizare a cookies a UBB
date referitoare la situații speciale: situații din viața privată/familială/stare civilă/persoane aflate în întreținere, date privitoare la situația juridică sau alte situații: declarații, cereri, certificate, diferite extrase, cazier judiciar (necesar pentru înscrierea la programe de studii – ex: Manager de Securitate): necesare pentru declararea, informarea, certificarea unor situații personale, care au sau pot avea efect asupra condițiilor contractuale sau lucrative, respectiv pot influența drepturile și/sau obligațiile materiale.
3. Care sunt categoriile de persoane cărora UBB Cluj le prelucrează datele cu caracter personal (persoanele vizate)?

– candidați la programele de studii;
– studenți (licență, masteranzi, doctoranzi), cursanți, formabili;
– angajați: cadre didactice, cadre didactice asociate, personal didactic auxiliar și nedidactic, personal angajat în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, personal angajat în cadrul echipelor proiectelor de cercetare;
– colaboratori: prestatori de servicii;
– contractori: furnizori de bunuri și servicii, participanți la licitații, ofertanți;
– beneficiari ai serviciilor de ospitalitate ale UBB (cazare alții decât studenții și angajații, hrănire alții decât studenții);
– beneficiari ai serviciilor de sport, agrement (baze sportive, complex natație, baze de agrement);
– vizitatori: persoane înregistrate la punctele de acces și sau filmate de camerele de supraveghere video, vizitatori ai site-urilor UBB;
– persoanele care adresează cereri de informații sau alte petiții;
– participanți la conferințe, școli de vară, workshop-uri, simpozioane;
– persoane care publică la revistele și editurile UBB;
– beneficiari ai bibliotecilor (alții decât studenții și personalul UBB);
– referenți ai tezelor de doctorat sau ai altor lucrări științifice (alții decât personal UBB);
– cercetători științifici colaboratori;
– persoane care desfășoară activități de verificare și control la UBB.
4. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către UBB?

Prelucrarea se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul prelucrării este strâns legat de misiunea generală și specifică a UBB – educaţie, cercetare şi servicii adresate comunităţii – dar și în legătură cu derularea de către UBB a unor activități complementare: servicii de cazare, hrănire, închiriere de spații, activități sportive și recreative etc. De asemenea, datele colectate de sistemul de supraveghere video sunt necesare pentru paza obiectivelor, a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor.

În esență prelucrările de date cu caracter personal se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de învățămmânt superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune.

Dintre scopurile prelucrării enumerăm: derularea activității de admitere, de înscriere la programele de studii, de derulare a activităților educaționale, absolvirea, angajarea, promovarea personalului, derularea contractelor comeriale și de servicii la care UBB este parte, desfășurarea activității științifice și publicistice, cazarea, acordarea unor facilități, etc. Pe larg acestea vor fi prezentate în cadrul Informărilor specifice.

În cadrul procesului de informare prealabilă a persoanelor vizate, UBB prezintă explicit scopurile prelucrărilor pe categorii de persoane vizate. Pentru aceasta, accesați secțiunea …Informări pe categorii de persoane vizate (link academic.info).

5. Care este baza legală a prelucrărilor făcute de UBB?

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și de abrogare a Directivei 95/46/CE principala lege care impune UBB prelucrarea datelor cu caracter personal este Legea Educației Naționale cunoscută și ca Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Alte cadre legale care impun UBB prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt legate de funcționarea general a UBB (legislația muncii, codul fiscal, salarizare, securitatea și sănătatea muncii, paza și protecția, acordarea unor facilitate etc):

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă
ORDINUL Ministrului Educației Nr. 3714/2018 din 21 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Ordonanța Guvernului nr 129 din 2000 privind formarea profesională a adulților, republicată;
LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată)
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat prin Legea nr. 131 din 15 iulie 2020
LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII republicată 2011, actualizat 2018
Legea 307/12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, text în vigoare începând cu data de 25 martie 2016
Legea 481/2004 (*republicată*) – privind protecția civilă*)
Legea 319/2006 – securitatea şi sănătatea în muncă
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români**), Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 octombrie 2011
Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi
Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 şi a Convenţiei MEN -Institutul Naţional de Statistică (INS) privind prelucrarea datelor în vederea producerii statisticilor oficiale de educaţie şi formare profesională;
Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificări ulterioar
Regulamentul BNR nr. 6/11.10.2006 – Regulamentul Băncii Naționale Române (BNR) nr. 6/11.10.2006-privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente
Legea nr. 129/2019 – pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale (republicată)
Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Standarde ARACIS pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă
Regulamente interne:

Carta Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 2014;
Regulamentul de Admitere al Universitatii Babes-Bolyai;
Regulament-cadru privind cazarea în căminele studențești;
Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor studențești;
Alte regulamente specifice.
Pe lângă temeiurile legale care derivă din obligativitatea ca UBB să respecte legile în vigoare, UBB poate folosi ca justificare legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Acordul sau Consimțământul persoanelor vizate în cazul în care prelucrarea se bazează pe art 6 lit a din GDPR: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

6. Care sunt destinatarii și terții cărora UBB le poate transfera date cu caracter personal?

Destinatarii și terții cărora UBB le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt autorități publice sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în conformitate cu legile care le guvernează activitatea, mai exact: Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice care coordonează activitatea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior; Direcţiei generale învăţământ universitar din cadrul MEN; Ministerului Finanțelor Publice, Curții de Conturi a României, Companiei Naționale Poșta Română (pentru corespondența letrică), băncilor cu care cadrele didactice, angajații și studenții au contracte, Banca Transilvania (pentru plata taxelor), ROMCARD (pentru intermedierea plății cu cardul a taxelor școlare), clinicilor medicale cu care UBB are contracte, deținătorilor platformelor de e-learning, furnizorilor de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; audit; companiilor de transport care asigură gratuitățile/reducerile de transport oferite prin legislația specifică (CFR Călători, Compania de Transport Public Cluj-Napoca, ș.a.), etc., Organelor judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respecte normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu character personal cu România), precum și instanțelor judecătorești, parchetelor, Autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ONPCSB, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), organe ale poliției; Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.

UBB a luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu GDPR.

7. Cât timp vor fi păstrate datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal – care au fost sau vor fi solicitate – vor fi furnizate de dvs. și vor fi prelucrate într-o perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu GDPR și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor dvs. Nomenclatorul arhivistic al UBB Cluj prevede pentru fiecare categorie de date cu caracter personal perioada de păstrare a acestora. În Informările privind protecția datelor cu caracter personal se specifică acest lucru.

8. Care sunt drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal?

dreptul de a fi informat (art 13 și 14 din GDPR) – de către UBB CLUJ despre tipul, scopul, și temeiurile legale ale prelucrării;
dreptul de acces la date (art 15 din GDPR) – persoana are dreptul de a obține confirmare din partea UBB CLUJ dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc;
dreptul la rectificare (art 16 din GDPR) – a datelor personale fără întârzieri nejustificate;
dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – (art 17 din GDPR) – de a obține din partea UBB CLUJ ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar UBB CLUJ are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;
dreptul la restricționarea prelucrării (art 18 din GDPR) – când considerați că datele cu caracter personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau UBB Cluj nu mai are nevoie de aceste date;
dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art 19 din GDPR);
dreptul la portabilitatea datelor (art 20 din GDPR) – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat UBB Cluj într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator;
dreptul la opoziție (art 21 din GDPR) – vă puteți opune, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri (art 22) – care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art 15) – anspdcp@dataprotection.ro sau https://www.dataprotection.ro/
9. Face UBB transferuri de date în afara României?

Transferul de date se poate face fie în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție emis de Comisia Europeană în baza art. 45 din GDPR care să ateste că statul terț îndeplinește criteriile respective, fie în baza unor garanții adecvate, care pot fi furnizate prin clauze standard de protecție a datelor adoptate de ANSPDCP și aprobate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare, sau pot fi furnizate prin intermediul unor dispoziții care urmează să fie incluse într-un acord administrativ dintre UBB și entitatea către care se transferă datele, care include drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate, iar respectivul acord trebuie să primească autorizare din partea ANSPDCP.

Persoanele vizate vor fi informate până cel târziu la data la care urmează să fie efectuat transferul de date.
Scopul acestor transferuri este facilitarea particpării la mobilități internaționale a studenților și cadrelor didactice ale UBB Cluj.

În vederea îndeplinirii scopurilor privind prelucrările făcute de UBB, prezentate anterior, este posibil ca UBB să transfere unele categorii de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA către:

– Statele Unite ale Americii (în baza Scutului de Confidențialitate existent între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii),
– statele față de care intervine acordul persoanei vizate pentru transferul de date
sau către
– alte state (în baza garanțiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau înțelegeri administrative la care UBB este parte).
10. Dispune UBB de măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin sisteme informatice?

UBB utilizează metode administrative, organizatorice, tehnice și fizice de asigurare a securității datelor cu caracter personal atât pe website-ului UBB, cât și în cadrul instituției (servere, rețelele de calculatoare). Măsurile de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Directia Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor implementează și gestionează sisteme de asigurare a securității sistemelor informatice.

UBB dispune de măsuri adecvate pentru a se asigura că datele utilizatorilor website-ului sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau modificării neautorizate, distrugerii ilegale sau accidentale și pierderii accidentale.
UBB încurajează membrii comunității UBB să folosească serviciul de e-mail instituțional precum și plaformele de învățământ online și/sau de e-learning gestionate de UBB în parteneriat cu furnizorii în baza unor contracte cu clauze de securitate și confidențialitate specifice.

Cu toate acestea, recomandăm oricărui utilizator să fie conștient că există întotdeauna un risc de transmitere a informațiilor prin internet și să își gestioneze acest risc prin adoptarea unui comportament adecvat.

11. Prelucrează UBB date cu caracter personal ale minorilor? (persoane sub 16 ani, conform definiției UE)

UBB nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani în mod sistematic. Aceste date sunt colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video în baza legislației privind paza și protecția obiectivelor, bunurilor, persoanelor și valorilor, cu ocazia unor vizite ocazionale sau organizate (Ziua Porților Deschise, Școala Altfel, etc.)

Website-ul UBB nu colectează intenționat informații ale utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. În cazul în care un părinte sau tutore legal notifică UBB cu privire la existența unor astfel de date cu caracter personal, UBB va lua toate măsurile necesare pentru ștergerea informațiilor. În cazul în care considerați că prin website-ul UBB au fost colectate informații ale unei persoane sub 16 ani, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: dpo@ubbcluj.ro.

12. Modalitatea de obținere a consilierii și de depunere a unei plângeri

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) al Universității Babeș-Bolyai la adresa de e-mail dpo@ubbcluj.ro.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

dr. Raul-Ciprian Dăncuță

Tel: +40 264 405 300
Mobil: +40 744 423 188
Fax: +40 264 591 906
E-mail: dpo@ubbcluj.ro
Corespondență: Universitatea Babeș-Bolyai – Cluj-Napoca
Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
În cadrul acestor cereri, vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații privind convingeri religioase, origine etnică sau rasială sau orice altă informație legată de sănătate sau apartenență sindicală) atunci când ne contactați.

UBB, prin intermediul DPO, răspunde cererilor persoanelor vizate fără întârzieri nejustificate sau motivează persoanei vizate motivul întârzierii și, în cazul în care nu intenționează să se conformeze respectivei cereri, motivează acest refuz. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul (UBB) poate:

fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
fie să refuze să dea curs cererii.
În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.
De asemenea, UBB are responsabilitatea de a lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea unei persoane vizate care solicită acces la date, în special în contextul serviciilor online și al identificatorilor online.