Regulamente si anexe

 

PLATFORMA DE ÎNSCRIERE

TUTORIAL 

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR LA ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTER!!!! 

Toate informațiile și comunicarea dintre candidat și Comisia de admitere vor fi realizate prin intermediul adresei de email.  

Vă rugăm să vă verificați ÎN PERMANENȚĂ adresa de email cu care v-ați facut contul de înscriere la admitere. Toate informațiile privind starea dosarului, numarul de legitimație, rezultatele concursului, date pentru confirmare etc., vor fi trimise pe adresa de email.

Dupa completarea datelor, încărcarea TUTUROR documentelor și efectuarea plații taxelor, nu uitați să apăsați butonul „Trimite dosar” pentru a trimite dosarul de înscriere către comisie.

Dacă dosarul tău a fost trimis cu succes vei primi un e-mail cu numărul dosarului și facultatea la care te-ai înscris.

Verifica cu mare atentie statusul dosarelor depuse, în contul tau, la pagina “Dosare – înscriere”. În dreapta dosarelor poți verifica statusul dosarelor tale. Dacă trebuie să reîncarci unele documente, să completezi plata sau să modifici alte date, vei fi anunțat de comisie prin email. Mesajul comisiei va fi vizibil și pe pagina “Dosare – înscriere”.

regulamente-1

REZULTATELE INIȚIALE SESIUNII DE VARĂ, ADMITERE 2021 SE AFIȘEAZĂ ÎN 20.07.2021 DUPĂ ORA 11:00

procedura
Procedura

Înscrierea candidaților se face online.

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor semnate (unde este cazul) și scanate prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 17907 din 14.12.2020, modificat și completat în baza Hotărârii Senatului nr. 14 din 15.02.2021.

Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Documente necesare
 • Fișă tip de înscriere (semnată), candidaţii vor completa fișa tip în aplicația de admitere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.
  • Se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) şi regimul de finanţare.
  • Se atrage atenţia, că în cazul în care la specializarea respectivă aleasă de candidat, nu vor fi suficienţi candidaţi pentru alcătuirea unei formaţiuni de studiu, aceştia  vor putea opta pentru o specializare din acelaşi domeniu, la aceeaşi facultate, cu condiția ca această specializare să fie trecută în fișa de înscriere utilizată de facultate.
  • După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului: CLICK AICI) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.
 • Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare- pentru absolvenții care au mai urmat un nivel licență;
 • Certificatul de naștere;
 • Carte de identitate;
 • Adeverință medicală tip;
 • SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (cei admiși cu concursurile E.Racoviță și I.Apathy NU TREBUIE să depună acest document)
 • Dovada achitării taxei de admitere formată din taxa de înscriere(70 lei) + taxa de procesare (50 lei) = TOTAL 120 lei;
  • Se poate achita online în aplicația de admitere; SAU
  • Suma se achită la orice oficiu postal din țară sau transfer bancar, în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849 ATENȚIE! Cu mențiunea – pt. Facultatea de Biologie și Geologie și numele candidatului. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament;

CANDIDAȚII CU STUDII LICEALE ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere (diploma de bacalaureat și foia matricolă de la liceu).Detalii legate de echivalare puteți obține de la secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int.5105  Email:erzsebet.kozma@ubbcluj.ro

Acte necesare pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome: 1) o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză și  2) cerere înscriere admitere etnie rromă; Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici – https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii

Acte necesare pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate candidatilor din sistemul de protectie speciala (plasament) . In vederea înscrierii la facultate, candidații proveniți din sistemul de protecție socială trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie și  o cerere înscriere tip. Informatii suplimentare despre aceasta categorie aici –https://admitere.ubbcluj.ro/ge/licenta/candidati_protectie_sociala

documente-necesare-1

Gruparea specializărilor

confirmare-locuri
Confirmarea locurilor
Distribuirea candidatilor

Admiterea în Facultatea de Biologie şi Geologie se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie şi de departajare, de opţiunea candidaţilor pentru un anumit domeniu, linie de studiu sau formă de învăţământ şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc se vor aplica criteriile cuantificabile de departajare stabilite de facultate în Anexa facultății la regulamentul de admitere pentru anul universitar 2021/2022-nivel licență.

Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:

 1. cu unul dintre candidaţii care a obţinut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate.
 2. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar.
 3. prin redistribuire în cadrul liniei de studii, a facultăţii, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie a facultăţii.
distribuire-candidati
contestatii
Contestatii
 1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată pe pagina web la secțiunea „Admitere” și la sediul facultăţii, la loc vizibil, menţionându-se data şi ora afişării.
 2. Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
  1. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi.
  2. Calcularea mediei finale, generale, de admitere a fiecărui candidat.
  3. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul Universităţii, se afişează pe site și la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului). Se va menţiona termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
 3. Contestaţiile vor fi depuse conform instrucțiunilor date o dată cu rezultate, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia pe faculate.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afișare. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
Taxe admitere

TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 120 RON pentru fiecare fişă unică de înscriere

 • Taxa de înscriere este de 70 RON
 • Taxa de procesare în valoare de 50 lei RON este obligatorie şi nereturnabilã.

Pentru înscrierea la concursul de admitere facultăţile percep, potrivit legii, taxe de admitere de la candidaţi pentru desfăşurarea concursului (indiferent de forma de organizare), în cuantumul lor fiind incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal.

Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare). În cazul candidaților proveniți din centrele de plasament, Senatul UBB poate aloca un număr de locuri fără taxă, acordat în afara cifrei de școlarizare finanțate de la bugetul de stat.

Plata taxelor de admitere se face pentru fiecare concurs, cu eventualele degrevări stabilite de către Senatul Universităţii.

La înscriere candidatul este obligat să declare numărul anilor de studiu în care a mai ocupat loc bugetat la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior.

Model cerere returnare taxă admitere iulie 2021 pentru următoarele situații:

 • candidați fără număr de legitimație
 • candidați care puteau beneficia de reducere
 • taxe de admitere dublate
taxe-admitere
taxe-scolarizare
Taxe scolarizare

Candidații admiși pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul I, să încheie un contract de studii universitare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de școlarizare.
În cazul solicitării retragerii de la studii înainte de începerea anului universitar, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, taxa de școlarizare achitată se va restitui integral. De asemenea, taxa achitată la confirmarea locului cu plată, în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat, va fi returnată.

Cuantumul taxei de școlarizare la nivel licență este de 2000 lei/an universitar care se poate achita în 4 tranșe a câte 500 de lei, prima dintre acestea la confirmarea locului obținut la concurs.

Date contact

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr.44
Cluj-Napoca, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://biogeo.ubbcluj.ro
e-mail INFO admitere : bioge@ubbcluj.ro