Presedinte: Șef lucr. dr. Horia BEDELEAN

Membri: 
 • Conf. dr. Beatrice Simona KELEMEN;
 • Șef lucr.dr. Lucian Alexandru TEODOR;
 • Șef lucr dr. KOSA Ferencz;
 • Stud. Sebastian Emanuel GHERMAN;

Atribuții

 • coordonează aplicarea la nivelul Facultății a principiilor, procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității aprobate la nivelul Universității;
 • analizează permanent starea calității activităților derulate în Facultate și formulează propuneri de îmbunătățire a acesteia;
 • monitorizează calitatea programelor de studii, astfel încât să fie satisfăcute standardele ARACIS cu referire la cele trei domenii: Capacitate Instituţională, Eficienţă Educaţională, Managementul Calităţii;
 • analizează şi avizează dosarele de autorizare/acreditare ale programelor de studiu, documentele privind planul operaţional şi cel de asigurarea calităţii;
 • întocmește raportul anual de evaluare internă a calității în Facultatea de Biologie și Geologie;
 • organizează și coordonează derularea activității de evaluare a cadrelor didactice (de către studenți, de către colegi, de conducere) și a personalului didactic auxiliar;
 • aliniază Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultății cu Carta UBB, regulamentele şi procedurile Universităţii, Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare şi orice alte prevederi legislative relevante;
 • propune reglementări (regulamente, proceduri) privind diverse aspecte ale vieții interne din facultate, în concordanță cu regulamentele și procedurile Universității.