Regulamente si anexe

Detalii platformă

PLATFORMĂ ÎNSCRIERE

TUTORIAL

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR LA ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTER!!!! 

Toate informațiile și comunicarea dintre candidat și Comisia de admitere vor fi realizate prin intermediul adresei de email.  

Vă rugăm să vă verificați ÎN PERMANENȚĂ adresa de email cu care v-ați facut contul de înscriere la admitere. Toate informațiile privind starea dosarului, numarul de legitimație, rezultatele concursului, date pentru confirmare etc., vor fi trimise pe adresa de email.

Dupa completarea datelor, încarcarea TUTUROR documentelor și efectuarea plații taxelor, nu uitați să apăsați butonul „Trimite dosar” pentru a trimite dosarul de înscriere către comisie.

Dacă dosarul tău a fost trimis cu succes vei primi un e-mail cu numărul dosarului și facultatea la care te-ai înscris.

Verifica cu mare atentie statusul dosarelor depuse, în contul tau, la pagina “Dosare – înscriere”. În dreapta dosarelor poți verifica statusul dosarelor tale. Dacă trebuie să reîncarci unele documente, să completezi plata sau să modifici alte date, vei fi anunțat de comisie prin email. Mesajul comisiei va fi vizibil și pe pagina “Dosare – înscriere”.

regulamente-1
procedura
Procedura

Înscrierea candidaților se face online. (PLATFORMĂ ÎNSCRIERE)

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor semnate (unde este cazul) și scanate prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 31 din 14.03.2022

Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Documente necesare
 • Fișă tip de înscriere (semnată), candidaţii vor completa fișa tip în aplicația de admitere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.
  • Se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, la distanţă) şi regimul de finanţare.
  • Se atrage atenţia, că în cazul în care la specializarea respectivă aleasă de candidat, nu vor fi suficienţi candidaţi pentru alcătuirea unei formaţiuni de studiu, aceştia  vor putea opta pentru o specializare din acelaşi domeniu, la aceeaşi facultate, cu condiția ca această specializare să fie trecută în fișa de înscriere utilizată de facultate.
  • După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 • Diploma de licență și suplimentul de diplomă SAU pentru absolvenții de nivel licență 2023, adeverința care ține locul diplomei
 • Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare pentru cei care au urmat un al program de masterat;
 • Absolvenții de nivel licență din an anterior trebuie să completeze și următoarea DECLARAȚIE
 • Certificat de competență lingvistică ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ;
 • Certificatul de naștere;
 • Carte de identitate;
 • Adeverință medicală tip;
 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (se bifează în academic info la început de preînscriere);
 • Dovada achitării taxei de admitere formată din taxa de înscriere(150 lei) + taxa de procesare (50 lei) = TOTAL 200 lei;
  • Se poate achita online în aplicația de admitere; SAU Suma se achită la orice oficiu postal din țară sau transfer bancar, în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849 ATENȚIE! Cu mențiunea – pt. Facultatea de Biologie și Geologie și numele candidatului. Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament;

CANDIDAȚII CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE, dar cu cetățenie și domiciliu în România vor trebui să își echivaleze studiile înainte de înscriere (diploma de licență).Detalii legate de echivalare puteți obține de la secretariatul General UBB- KOZMA KIS Elisabeta Edita Tel: +40-0264-405300, int.5105  Email: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro

Candidați din sistemul de protecție socială 2024: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_protectie_sociala

Număr de locuri

Ierarhizarea candidaților proveniți din sistemul de protecție socială se face după fiecare sesiune de admitere, pe universitate, după susținerea probelor de admitere la toate facultățile.

Documente

 • Cerere de înscriere (model) [.pdf] [.docx]
 • Documente care dovedesc eligibilitatea pentru această categorie (adeverință emisă de DGASPC, hotărâre judecătorească prin care a fost instituită măsura protecției speciale)

Candidați de etnie romă: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/alte_categorii

Număr de locuri

Ierarhizarea candidaților de etnie romă se face după fiecare sesiune de admitere, pe universitate, după susținerea probelor de admitere la toate facultățile.

Documente

 • Cerere de înscriere (model)[.pdf] [.docx]
 • Documente care dovedesc eligibilitatea pentru această categorie (recomandare emisă de o organizație legală a romilor)

Candidați proveniți din rândurile minorităților naționale, 2024: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_minoritati_nationale

Număr Locuri

Locurile se acordă exclusiv la programe care nu există la nivel național în limba minorității respective.

Ierarhizarea candidaților de etnii minoritare se face după fiecare sesiune de admitere, pe universitate, după susținerea probelor de admitere la toate facultățile.

Documente

 • Cerere de înscriere (model) [.pdf] [.docx]
 • Documente care dovedesc eligibilitatea pentru această categorie (recomandare/adeverință emisă de o organizație de reprezentare a minorității respective)

 

Studenți cu dizabilități: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/studenti_dizabilitati

http://bsd.centre.ubbcluj.ro/

Număr de locuri

Ierarhizarea candidaților cu dizabilități/cerințe educaționale speciale se face după fiecare sesiune de admitere, pe universitate, după susținerea probelor de admitere la toate facultățile.

Documente

 • Cerere de înscriere (model) [.pdf] [.docx]
 • Documente care dovedesc eligibilitatea pentru această categorie (certificat de handicap, certificat CES)
documente-necesare-1
confirmare-locuri
Confirmarea locurilor

Pentru confirmarea locului trebuie urmați pașii:

 1. Confirmarea online pe platforma de admitere în contul personal al fiecărui candidat, se generează și încarcă  semnat contractul, iar candidații admiți pe un loc cu TAXĂ, trebuie să achite prima rată de școlarizare sau integral cu 10% reducere.
 2. Predarea dosarului la decanatul/secretariatul Facultății de Biologie și Geologie, str. Republicii nr 44, Cluj-Napoca, Cluj (următoarea clădire după Grădina Botanică)

ATENȚIE!

Dosarele trebuie să conțină toate documentele încărcate în platforma de încriere (inclusiv contractul încărcat pentru confirmare, în dublu exemplar), cu semnatura în original (olograf-de mână) nu semnătura inclusă doar electronic.

Pentru locurile bugetate confirmarea implică predarea în original a diplomei de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licență, suplimentul de diplomă și certificatul de competență lingvistică.

Toate documentele care se pot lăsa în copie (CI, Certificat de naștere), inclusiv pentru cei care confirma un loc cu taxă (documentele despre studii) se pot legaliza gratuit la secretariat dacă aduceți originalele acestora. Dacă nu aveți această posibilitate vă rugăm să aduceți copii legalizate la notar.

Cei care au folosit altă metodă de plată decât cea din platformă sunt rugați să aducă și dovezile plăților.

Pentru o bună desfășurare a preluării documentelor la secretariat vă rugăm să aduceți setul întreg într-un dosar plic (nu cu șină, nu folii etc), două fotografii și adeverința medicală în original.

Distribuirea candidatilor

Admiterea în Facultatea de Biologie şi Geologie se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în funcţie de sistemul de selecţie şi de departajare, de opţiunea candidaţilor pentru un anumit domeniu, linie de studiu sau formă de învăţământ şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc se vor aplica criteriile cuantificabile de departajare stabilite de facultate în Anexa facultății la regulamentul de admitere pentru anul universitar 2023/2024-nivel master.

Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, sau nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor astfel:

 1. cu unul dintre candidaţii care a obţinut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate.
 2. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetar.
 3. prin redistribuire în cadrul liniei de studii, a facultăţii, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie a facultăţii.
distribuire-candidati
contestatii
Contestatii
 1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare imediată pe pagina web la secțiunea „Admitere” și la sediul facultăţii, la loc vizibil, menţionându-se data şi ora afişării.
 2. Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
  1. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi.
  2. Calcularea mediei finale, generale, de admitere a fiecărui candidat.
  3. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul Universităţii, se afişează pe site și la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului). Se va menţiona termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
 3. Contestaţiile vor fi depuse conform instrucțiunilor date o dată cu rezultate, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia pe faculate.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afișare. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
Taxe admitere

TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 200 RON pentru fiecare fişă unică de înscriere

 • Taxa de înscriere este de 150 RON
 • Taxa de procesare în valoare de 50 lei RON este obligatorie şi nereturnabilã.

Pentru înscrierea la concursul de admitere facultăţile percep, potrivit legii, taxe de admitere de la candidaţi pentru desfăşurarea concursului (indiferent de forma de organizare), în cuantumul lor fiind incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal.

Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare). În cazul candidaților proveniți din centrele de plasament, Senatul UBB poate aloca un număr de locuri fără taxă, acordat în afara cifrei de școlarizare finanțate de la bugetul de stat.

Plata taxelor de admitere se face pentru fiecare concurs, cu eventualele degrevări stabilite de către Senatul Universităţii.

La înscriere candidatul este obligat să declare numărul anilor de studiu în care a mai ocupat loc bugetat la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior.

taxe-admitere
taxe-scolarizare
Taxe scolarizare

Candidații admiși pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul I, să încheie un contract de studii universitare cu facultatea şi să achite prima rată a taxei de școlarizare.
În cazul solicitării retragerii de la studii, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, taxa de școlarizare achitată se va restitui integral. De asemenea, taxa achitată la confirmarea locului cu plată, în cazul în care se produce glisarea pe loc bugetat, va fi returnată.

Cuantumul taxei de școlarizare la nivel master este de:
– curs cu frecvența : 3200 lei/an universitar
– curs frecvenţă redusă : 3500 lei/an universitar

Date contact

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr.44
Cluj-Napoca, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://biogeo.ubbcluj.ro
e-mail INFO admitere : bioge@ubbcluj.ro