IMPORTANT!!!!!

 • studentul nu poate schimba tipul de mobilitate la care aplică în timpul interviului;
 • studentul nu poate pleca în mobilitate înaintea procesului de selecţie;
 • studentul nu poate aplica pe o mobilitate dacă nu a fost publicată în oferta de burse a facultăţii;
 • studentul nu poate găsi individual un stagiu de practică, după care să solicite finanţare;
 • studenţii nu pot realiza prelungirea mobilităţii fără Dispoziţia Rectorului;
 • plecarea în mobilitate sau prelungirea mobilităţii fără Dispoziţia Rectorului înseamnă absenţa nemotivată de la facultate;

Condiții de eligibilitate

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească simultan urmatoarele condiţii:

 • să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
 • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
 • să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;
 • studentul trebuie să fie prezent la procesul de selecţie.

Regulament de selecție

 • datorită metodologiei de admitere selecţia pentru mobilităţile va avea loc după cum urmează:
 1. în lunile martie mai se face selecția pentru mobilități de practică și mobilitățile de studiu sem I și sem II – nivel licenţă, masterat (pentru universitațile marcate cu “ * ” la secțiunea Studiu nivel) si doctorat.
 2. în lunile octombrie – noiembrie, după finalizarea procesului de admitere la master şi doctorat; se face selecția pentru mobilități de practică și mobilitățile de studiu, sem II – nivel licenţă, masterat și doctorat
 • nu se pot face preînscrieri pentru selecţia la master şi doctorat înainte de finalizarea procesului de admitere la master şi doctorat;
 • dosarul de candidatură a beneficiarilor trebuie să cuprindă următoarele elemente: fişa candidatului, declaraţie tip, Curriculum Vitae, scrisoare de motivaţie, certificat de competenţă lingvistică, adeverinţă sau extras din Foaia Matricolă a ultimului an de studiu, precum şi rezultatele de la ultima sesiune de examen
 • rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maxim 3 zile lucrătoare de la data realizării interviului;
 • contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus al facultăţii în termen de 48 de ore;
 • rezultatele de selecţie trebuie să fie centralizate conform tabelului dat de BPC, fiind însoţite de dosarele de candidatură şi procesul verbal al selecţiei;
 • procesul verbal al selecţie trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute;
 • studenţii care vor contacta universităţiile partenere înainte sau în timpul procesului de selecţie vor fi declaraţi ineligibili.

PROCEDURA DE SELECŢIE

Elementele cerute la dosar sunt:

-fişa candidatului, de pe site-ul cci (www.cci.ubbcluj.ro)

https://cci.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/03/FISA-CANDIDATULUI-2023-2024.pdf (recomandam sa va aveți mai multe optiuni pe care sa le discutati în cadrul interviului cu colisia de delecție. Pentru fiecare optiune se completeaza cate o Fișa candidatului)

-declaraţie pe proprie răspundere, de pe site-ul cci:

https://cci.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/03/Declaratie-selectie-2023-2024.pdf

-scrisoare de motivaţie în limbă străină, in functie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);

-curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;

-adeverinţă de student  / foaie matricolă sau adeverință pe care să fie menţionata: media anului universitar anterior sau a semestrului trecut (pentru studentii din anul I)

– certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.)

-fotocopii diplome care să ateste activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare.

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, in cazul in care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV,), dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

CALENDAR

 

Coordonator Departamental ERASMUS

Persoana de contact-Erasmus Plus-Biologie:

Şef lucrări dr. Alexandru Stermin

sandu.stermin@yahoo.com