Alături de activitatea didactică, la Facultatea de Biologie şi Geologie se desfăşoară şi o diversă activitate de cercetare științifică. Prin obiectivele vizate, conţinutul și metodologia aferente, cercetarea științifică se încadrează în strategia Universităţii, dar are și obiective specifice domeniilor abordate. 
Misiunea cercetării este de a susţine, dezvolta şi promova cunoașterea fundamentală, inovarea şi transferul de cunoştinţe, precum şi perfecționarea resursei umane. Baza logistică a cercetării este asigurată atât de laboratoarele departamentelor, cât şi de cele ale unor unități de cercetare-dezvoltare colaboratoare.
Adaptarea la nevoile mediului socio-economic este unul din obiectivele activităţii de cercetare. Facultatea de Biologie și Geologie îşi propune menţinerea standardelor de performanţă şi a competitivităţii, adaptarea dinamică la mediul universitar şi ştiinţific internaţional.
Cercetarea ştiinţifică este un criteriu prioritar în evaluarea multianuală a activităţii cadrelor didactice din facultate și este elementul central al dezvoltării carierelor profesionale. Totodată, performanțele cercetării științifice constituie un criteriu esențial în acordarea finanțări supplimentare, precum și pentru prestigiul și vizibilitatea internațională a Facultății noastre.
Finanţarea cercetării la Facultatea de Biologie și Geologie se face prin alocaţii de la buget, granturi și contracte de cercetare cu finanțare națională sau internațională, încheiate cu parteneri academici sau economici.
Cea mai mare parte a rezultatelor cercetării sunt utilizate în procesul de instruire a studenților. De asemenea, rezultatele cercetării sunt diseminate în comunitatea științifică prin prezentări la manifestări științifice organizate pe plan naţional şi internaţional, precum şi prin publicaţii de specialitate din ţară şi străinătate.

Departamentul de Biologie moleculară și Biotehnologie

Cadre didactice TITULARE

Lector Dr. Camelia Dobre

Prodecan pentru relații publice, internaționale și mediul socio-economic

Conferențiar Dr. Beatrice Simona Kelemen

Drirector al Departamentului de Biologie Moleculară și Biotehnologie

Cadre didactice ASOCIATE

Doctoranzi