RAPOARTE FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE

Comisia pentru cooperari internaționale 

Presedinte: Lector dr. PAPP Judit

Membri: Prof.dr. PAP Péter-László, Șef lucr.dr. Alexandru Nicolae STERMIN, Conf.dr. Călin Gabriel  TĂMAȘ, Șef lucr.dr. Ioana DRĂGHICI, Asist.dr. CRISTEA Adorján, Student  Nicolae MOGA

Atribuții

 • Continuarea și aprofundarea relațiilor existente în prezent cu universități și instituții academic;
 • Inițierea de noi activități, parteneriate și identificarea de noi posibilități de cooperare în educație și cercetare științifică (joint Master, doctorat în cotutelă, proiecte comune de cercetare);
 • Stabilirea de relații cu universități la nivel regional (Ungaria, Cehia, Polonia etc.);
 • Invitarea pentru susținere de conferințe, cursuri, prelegeri a unor profesori din străinătate, precum și găsirea unor soluții viabile pentru stabilirea de acțiuni comune pe termen lung;
 • Constituirea  şi  menţinerea,  prin  actualizare  permanentă,  a unei  baze  de  date complete a acordurilor Facultății de Biologie și Geologie cu instituţii din străinătate;
 • Răspunde oricarei solicitări venite din partea prorectorului  cu  relaţiile internaţionale sau  a  rectorului  Universităţii  Babeș-Bolyai  care  vizează implementarea strategiei de internaţionalizare a Universităţii  Babeș-Bolyai;
 • Identificarea unor parteneri străini (firme, companii, organizații de training etc.) pentru încheierea de acorduri bilaterale pentru stagii de practică ale studenților, cu finanțare din programul Erasmus+ ;
 • Instituirea și coordonarea unei rețele  de studenți (licență, masterat, doctorat) din cadrul facultății noastre, care prin tutoriat, doresc să acorde sprijin studenților ce vin în mobilitate, la facultatea noastră, prin diferitele programe internaționale;
 • Organizarea procesului de selecție a beneficiarilor de mobilități Erasmus+, dar și a altor tipuri de proiecte de mobilitate;
 • Monitorizarea  programelor de  schimburi internaţionale  sau mobilităţile cadrelor didactice sau ale studenţilor în vederea îmbunătăţirii parametrilor acestora;
 • Organizarea de manifestări cu caracter didactic și/sau științific (conferințe, simpozioane, seminarii, cu participare internațională. Acestea se vor organiza în concordanță cu standardele europene și internaționale și vor fi finanțate prin taxe, sponsorizări, atrageri de fonduri europene;
 • Organizarea, anual sau o dată la doi ani, a unei școli de vară cu participare internațională;
 • Stimularea cadrelor didactice și a studenților de a prezenta comunicări în cadrul unor congrese, conferințe sau altor acțiuni organizate pe plan international;
 • Încurajarea cadrelor didactice și a studenților de a publica rezultatele cercetării în Studia Biologia, atât pentru consolidarea poziției jurnalului, cât și pentru creșterea vizibilității internaționale a cercetării realizate în facultate;
 • Diseminarea, pe site-ul facultății, a apelurilor pentru proiecte și programe internaționale;
 • Creșterea numărului de studenți străini atât prin diversificarea și dezvoltarea mijloacelor de promovare a facultății, cât și prin sprijinirea înființării unor programe de studii în limba engleză;
 • Crearea pe site-ul facultății a unei pagini cu informații în limba engleză pentru informarea studenților străini, în vederea atragerii lor pentru a studia la Facultatea de Biologie și Geologie

Comisia pentru relația cu mediul socio-economic

Presedinte: Lector dr. PAPP Judit

Membri: Șef.lucr.dr. Mirela Dorina CÎMPEAN, Șef lucr.dr. MAKALIK Kunigunda, Șef.lucr.dr. Raluca Emilia HAITONIC, Șef.lucr.dr.Daniel CRUCERIU, Șef.lucr.dr. Ancuța-Cristina FARKAS, Student Vlad Florian MUNTEAN

Atribuții

 • Popularizarea ofertei educaționale, astfel încât să ofere mediului economic informații despre programele de studii existente în cadrul facultății;
 • Crearea condiţiilor şi realizarea de parteneriate între Facultatea de Biologie și Geologie şi agenți economici, instituții publice și centre de cercetare pentru a susţine derularea practicii studenţilor;
 • Susținerea/promovarea acțiunilor de voluntariat în cadrul ONG-urilor de specialitate;
 • Introducerea unor module de curs opționale, la propunerea agenților economici, care să răspundă cerințelor pieței muncii;
 • Susținerea intervenției specialiștilor în procesul educațional (cursuri/conferințe/comisii de licență, disertație etc.);
 • Informarea studenților și absolvenților, în colaborare cu organizațiile studenților, despre nomenclatorul meseriilor și competențele necesare fiecăreia;
 • Crearea și actualizarea unei baze de date cu oferta de locuri de muncă de pe plan local (pe site-ul facultății);
 • Organizarea de evenimente pentru prezentarea agenților economici, astfel încât studenții și absolvenții să poată lua contact direct cu eventualii angajatori;
 • Transmiterea comunicatelor de presă și onorarea invitațiilor posturilor de radio și TV în vederea promovării evenimentelor din cadrul facultății;
 • Stabilirea unor criterii pentru gradațiile de merit sau premii UBB privind implicarea cadrelor didactice în activități legate de oferirea de servicii pentru comunitate;
 • Identificarea unor cursuri de formare  profesională pentru categorii ocupaţionale în care este necesară perfecţionarea cunoştinţelor geologice, biologice, ecologice şi conexe acestora;
 • Identificarea unor teme de interes pentru publicul larg privind problemele actuale ale omenirii, în vederea organizării de prelegeri de popularizare ştiinţifică de către membrii facultăţii noastre;
 • Creşterea vizibilităţii şi promovarea facultăţii prin organizarea unor prelegeri de popularizare a unor teme de cercetare ştiinţifică ale membrilor corpului didactic, în unităţi de învățământ preuniversitar;
 • Încurajarea și sustinerea implicării specialiștilor în proiectele de comunicare și popularizare a științei.

Comisia pentru activitate didactică

Președinte: Lector dr. PAPP Judit

Membri: Prof. dr. Anca Livia BUTIUC, Șef lucr. dr. JAKAB Endre, Șef lucr. dr. Maria-Cristina CRAIOVEANU, Șef lucr. dr. KIS Boglárka Mercedesz, Student Claudia Andreea MOLDOVEANU, Drd.Matei DOBRESCU

Atribuții

 • Coordonarea și verificarea procesului de învățământ în conformitate cu legislația în domeniu și cu regulamentele universității și facultății;
 • Monitorizarea respectării regulamentelor referitoare la activități didactice (introducerea notelor în cataloage, oferta disciplinelor opționale, întocmirea orarului etc.);
 • Monitorizarea respectării standardelor ARACIS;
 • Monitorizarea accesibilității și calității resurselor de învățare din facultate (relația cu bibliotecile, susținerea digitalizării bibliotecilor;
 • Precizarea atribuțiilor tutorilor de an;
 • Precizarea atribuțiilor responsabililor de disciplină;
 • Identificarea necesității creării unor noi programe de licență și master în vederea atragerii de candidați;
 • Dezvoltarea unei oferte de cursuri online;
 • Identificarea posibilităților pentru dezvoltarea laboratoarelor didactice;
 • Identificarea unor metode didactice alternative și posibilitatea lor de aplicare la diferite specializări / activități didactice extracuriculare / cercurilor studențești, voluntariatului ;
 • Elaborarea unui regulament și set de criterii pentru acordarea gradației de merit pentru activitate didactică;
 • Selecția candidaților pentru Premiile Anuale de Excelență Didactică ale UBB

Comisia pentru cercetare științifică

Președinte: Sef lucr. dr. Horia Ştefan BEDELEAN

Membri: Conf. dr. Dorina PODAR, Conf.dr. RUPRECHT Eszter Karolina, Conf.dr. Ioan TANȚĂU, Șef lucr. dr. Karina Paula BATTES, Șef lucr. dr. Constantin BALICA, Drd.Matei Stefan DOBRESCU

Atribuții

 • Selecția candidaților pentru bursele de cercetare/ performanta acordate studenților de către UBB;
 • Identificarea problemelor apărute în cursul procesului de cercetare.
 • Discutarea aspectelor legate de etica cercetării (inclusiv aspecte legate de plagiat);
 • Identificarea posibilităților de dezvoltare a cercetării.
 • Elaborarea unui model de raport pentru Raportul Decanului in care sa se includă cei mai relevanți itemi pentru raportarea rezultatelor științifice.
 • Gestionarea pe relația cu Decanatul a unităților de cercetare-dezvoltare (UCD) acreditate UBB din Facultate (doar pentru cele declarate ca aparținând de Facultate) si a laboratoarelor de cercetare acreditate intern in colaborare cu directorii/responsabilii de unități.
 • Evidenta spatiilor declarate pentru cercetare (o listă a acestor spații: denumire laborator cercetare, suprafața, facilitați tehnice, teme de cercetare, responsabili) – important pentru dosarele de acreditare ARACIS sa avem o evidență unitară pe Facultate/ Departamente – fisa se actualizează anual.
 • Elaborarea regulamentelor de ordine interioara a laboratoarelor de cercetare.
 • Menținerea/ monitorizarea unei paginii web pe cercetare a Facultății: pe pagina vor apărea laboratoarele/ UCD cercetare (cu linkuri către paginile proprii), cele mai relevante tematici de cercetare (cele de succes), proiectele in derulare; cele mai relevante publicații din Facultate in ultimul an (pe Geologie si Biologie separat) etc.
 • Susținerea necesitații ca Facultatea noastră sa aibă 2-3 cercetători științifici permanenți in Facultate, în tematici care sa se integreze in strategia STEM+;
 • Elaborarea unui regulament si set de criteria pentru acordarea gradației de merit pe cercetare;
 • Selecția candidaților pentru Premiile anuale pentru Excelenta in Cercetare ale UBB;
 • Selecția studenților candidați pentru CSPA;
 • Susținerea Decanatului in vederea evidențierii in cadrul unui eveniment anual de raportare a Decanului, a meritelor in cercetare pentru colegii cu rezultate deosebite, inclusiv a studenților doctoranzi sau masteranzi/licența.
 • Suport/sprijin pentru organizarea manifestărilor științifice la nivelul Facultății, de exemplu prin faptul ca FBG are cota anuala de materiale publicitare la Tipografia UBB, aceasta cota se poate repartiza si pentru promovarea evenimentelor științifice (postere, bookleturi, afișe);
 • Menținerea unei pagini web dedicate evenimentelor științifice organizate la FBG;
 • Susținerea decanatului in elaborarea proiectului de facultate, pe componenta de cercetare

Comisia de echivalare

Membri: prof. dr. PAP Péter László,  șef lucr. dr. Cristian Victor MIRCESCU, șef lucr. dr. Alexandru Nicolae STERMIN

Atribuții

 • Aplicarea regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii în cadrul mobilităților;
 • Echivalarea notelor și a numărului total de credite transferabile acumulate de student pe perioada mobilității;
 • Consultare cu titularii de disciplină dacă consideră necesar.

Comisia de evaluare și asigurare a calității și Regulamente

Presedinte: Șef lucr. dr. Horia Ştefan BEDELEAN

Membri: Conf. dr. Beatrice Simona KELEMEN, Conf.dr. Lóránd SILYE, Conf.dr. Sanda IEPURE, Student Claudia Andreea MOLDOVEANU

Atribuții

 • coordonează aplicarea la nivelul Facultății a principiilor, procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității aprobate la nivelul Universității;
 • analizează permanent starea calității activităților derulate în Facultate și formulează propuneri de îmbunătățire a acesteia;
 • monitorizează calitatea programelor de studii, astfel încât să fie satisfăcute standardele ARACIS cu referire la cele trei domenii: Capacitate Instituţională, Eficienţă Educaţională, Managementul Calităţii;
 • analizează şi avizează dosarele de autorizare/acreditare ale programelor de studiu, documentele privind planul operaţional şi cel de asigurarea calităţii;
 • întocmește raportul anual de evaluare internă a calității în Facultatea de Biologie și Geologie;
 • organizează și coordonează derularea activității de evaluare a cadrelor didactice (de către studenți, de către colegi, de conducere) și a personalului didactic auxiliar;
 • aliniază Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultății cu Carta UBB, regulamentele şi procedurile Universităţii, Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare şi orice alte prevederi legislative relevante;
 • propune reglementări (regulamente, proceduri) privind diverse aspecte ale vieții interne din facultate, în concordanță cu regulamentele și procedurile Universității.

Comisia pentru relația cu studenții

Presedinte: Șef lucr.dr. Horia Ştefan BEDELEAN

Membri: Șef lucr.dr. Alin DAVID, Șef lucr.dr. Annamaria FENESI, Șef lucr.dr. Valentin-Florian RAUCA, Student Vlad Florian MUNTEAN, Student Anna-Karina KARACSONY

 

Atribuții

 • sprijină și colaborează cu organizațiile studențești în vederea realizării unor activități inițiate de aceștia;
 • susţine strategiile şi activităţile de îmbunatăţire a serviciilor oferite studenţilor, asigură popularizarea regulamentele aprobate de către Senat cu privire la activitățile studențești.
 • analizează permanent şi propune Senatului actualizarea regulamentelor de cazare, de acordare a burselor şi a taberelor pentru studenţi;
 • monitorizează şi rezolvă, în limitele competenţelor, problemele sociale ale studenţilor Facultății;
 • împreună cu tutorii de an participă la identificarea studenților cu risc de abandon școlar;
 • sprijină și stimulează organizarea precum și participarea studenților la sesiuni ştiinţifice studenţeşti anuale la nivel de specializări și facultate, la concursuri profesionale, precum și în realizarea unor activităţi privind orientarea în carieră a studenţilor;
 • urmăreşte respectarea regulamentelor aprobate și a legislației în vigoare privind cazările în cămine, acordarea burselor și altor ajutoare;
 • pe baza raporturilor anuale, la nivel de facultate, a rezultatelor activităţii profesionale a studenţilor, comisia propune măsuri de îmbunătăţire ce vor fi incluse în planul strategic şi în planurile operaţionale anuale;
 • întocmește Ghidul studentului la începutul anului universitar;
 • monitorizează şi propune soluții de rezolvare a problemelor studenţilor semnalate prin informări, de către conducerea executivă la nivel de Facultate și departamente, respectiv de către organizațiile studențești din Facultate sau de către orice alt membru al comunității universitare;
 • urmărește activitatea conducerii executive la nivelul Facultății și a departamentelor cu privire la respectarea principiului educației centrate pe student, respectiv, cu privire la respectarea drepturilor și obligațiilor studenților înscrise în Statutul studentului din UBB.