GRADAȚII MERIT- personal didactic 2021

Facultatea de Biologie și Geologie organizează concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic, începând cu anul universitar 2021-2022.

DESCARCĂ DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PRIN CLICK AICI

Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs este de 13 și anume:

– 5 la Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie din care: 2 pentru profesori și conferențiari, 3 pentru asistenți și șefi de lucrări

– 2 la Departamentul de Taxonomie si Ecologie: 1 pentru asistenți și șefi de lucrări, 1 pentru profesori și conferențiari

– 3 la Departamentul de Biologie și Ecologie (linia maghiară) din care: 1 pentru profesori și conferențiari, 2 pentru asistenți și șefi de lucrări

– 3 la Departamentul de Geologie din care: 1 pentru profesori și conferențiari, 2 pentru asistenți și șefi de lucrări

Condiții de participare la concurs:

La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) ocupă o funcție didactică în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, cu funcția de bază în Universitate;

b) are o vechime în instituție, într-o funcție didactică (în baza unui contract individual de muncă), de cel puțin 3 ani;

c) a obținut la evaluarea de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;

d) media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, conform Procedurii operaționale privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a prestației didactice de către studenți (PO-CDUMC-AC 01 și PO-CDUMC-AC 02), este mai mare de 3,5. Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a profesorului pe disciplină pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari, în condițiile în care numărul chestionarelor valide completate pentru o unitate didactică (curs/seminar/lucrare practică) evaluată depășește pragul de 30% din numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate este de cel puțin 5. În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub pragul de 30% din numărul studenților înscriși, sau numărul chestionarelor valide completate nu este de cel puțin 5, această condiție nu se va lua în considerare.

e) deține titlul științific de doctor;

f) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii;

g) îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 115 alin (1) din Carta UBB;

h) are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu universitatea;

i) are întocmit și avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar următor.

Personalul didactic care a beneficiat de gradație de merit poate participa din nou la concurs.

Perioada de înscriere la concurs: 17-20 septembrie 2021

Documentele necesare pentru înscriere:

a. cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);

b. CV în format Europass;

c. fișa de autoevaluare pe ultimii 5 ani universitari a candidatului (Anexa 2), cu respectarea criteriilor specifice stipulate în Anexele 5a si 5b, însoțită de o listă justificativă (sau documente, după caz). Se trec numai activitățile care nu au presupus remunerații sau recompense financiare.

d. declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate și corespund adevărului (Anexa 3).

Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs:

Dosarele de candidatură se depun on-line la adresa bioge@ubbcluj.ro, în perioada 17.09.2021 – 20.09.2021 ora 16.

Criteriile de evaluare:

a. Activitatea științifică;

b. Activitatea didactică;

c. Activitatea civică (proUBB și societate)

Criteriile, indicatorii de performanță și punctajele se găsesc în anexa 5b.

Componența Comisiei de evaluare și Comisiei de contestații:

 Comisia de evaluare

Membri titulari
Conf.dr. Kelemen BeatriceDep. de Biologie Moleculară și Biotehn. (Fac. Biol. și Geol.)
Conf.dr. Tanțău IoanDepart. de Geologie (Fac. Biol.și Geol.)
Prof.dr. Marko Balint.Depart. de Biologie și Ecologie (linia maghiară) (Fac. Biol.și Geol.)
Sef l. dr. David AlinDepart. de Taxonomie și Ecologie (Fac. Biol.și Geol.)
Sef l. dr. Dobre CameliaDep. de Biologie Moleculară și Biotehn. (Fac. Biol. și Geol.)
Membri supleanți
Conf.dr. Gafta DanDepart. de Taxonomie și Ecologie (Fac. Biol.și Geol.)
Sef l. dr. Silye LorandDepart. de Geologie (Fac. Biol.și Geol.)

Comisia de contestații

Membri titulari
Prof.dr. Banciu HoriaDep. de Biologie Moleculară și Biotehn. (Fac. Biol. și Geol.)
Sef l. dr. Balica ConstantinDepart. de Geologie (Fac. Biol.și Geol.)
Sef l. dr. Kis ErikaDepart. de Biologie și Ecologie (linia maghiară) (Fac. Biol.și Geol.)
Membri supleanți
Conf. dr. Podar DorinaDep. de Biologie Moleculară și Biotehn. (Fac. Biol. și Geol.)
Sef l. dr. Teodor LucianDepart. de Taxonomie și Ecologie (Fac. Biol.și Geol.)

Data și locul afișării rezultatelor evaluării: 23.09.2021, pe site-ul facultății

Perioada de contestații: 24.09.2021 și 27.09.2021 (ora 16). Cotestațiile se vor depune on-line la adresa bioge@ubbcluj.ro

Data afișării rezultatelor finale: 29.09.2021, pe site-ul facultății

Concursul este organizat conform Metodologiei – cadru și a criteriilor privind acordarea gradațiilor de merit de către UBB (Hotărârea Senatului UBB nr. 15483/19.10.2020), precum și a Metodologiei privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie, aprobată în C.F./24.09.2020 și completată în C.F./14.09.2021.

CALENDAR

  • 17.09.2021 – 20.09.2021 – înscrierea candidaților
  • 21.09.2021 – 23.09.2021 – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare și afișarea rezultatelor evaluării
  • 24.09.2021 și 27.09.2021 – depunerea contestațiilor
  • 28.09-2021- 29.09.2021 – soluționarea contestațiilor
  • 30.09.2021 – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale

Lasă un răspuns