CONFIRMAREA LOCULUI NIVEL LICENȚĂ (admitere septembrie 2021)

Candidaţii admişi la BUGET la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin:

 • Depunerea online a contractului de studii semnat în platformă https://admitere2021.ubbcluj.ro (OBLIGATORIU-vă rugăm să completați acest pas înainte sa veniți cu dosarul original pentru predare la secretariat)
 • Depunerea dosarului la sediul Facultății de Biologie și Geologie (str. Republicii nr 44, Cluj-Napoca), în perioada de: 09-10 septembrie 2021 interval orar 9-16

Candidații admiși pe locuri BUGETATE vor depune un dosar cu următoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original;
 2. Cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;
 3. Declaratie absolvenți Bacalaureat ani anteriori + adeverință de la prima instituție la care a fost student
 4. Copie carte de identitate + original pentru legalizare pe loc la secretariat;
 5. Copie certificatul de naştere + original pentru legalizare pe loc la secretariat;
 6. Adeverinţă medicală tip (în original);
 7. Două fotografii tip 3 cm/4 cm;
 8. Adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
 9. Dovada plății pentru cei care nu au achitat în platforma online de admitere.
 10. Anexa 1/ Fișa de înscriere și fișa cu opțiunile semnatedescărcate din platformă
 11. Scrisoarea de motivație (cei admiși cu concursul Emil Racoviță/ Apathy Istvan nu trebuie să depună acest document)
 12. Contractul de studii universitare + declarație (2 exemplare în original);

Pentru buna desfășurare a depunerii dosarelor vă rugăm să veniți cu acestea cât mai complete. Dacă nu aveți posibilitatea să completați contractul și să îl încărcați online, secretariatul vă stă la dispoziție cu suport tehnic în ziua când aduceți dosarul pentru confirmarea locului bugetat.

Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidaţii admişi la TAXĂ la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin:

1. Depunerea online a contractului de studii semnat în platformă https://admitere2021.ubbcluj.ro și achitarea taxei : prima rată de școlarizare (500 lei) în platforma de admitere după completarea și încărcarea contractului

2. Depunerea actele care formează dosarul de înscriere (vezi lista mai sus) trimise prin poștă/curier, la adresa: str. Republicii nr 44, Cluj-Napoca, cu confirmare de primire. Vă rugăm să nu trimiteți pentru locurile cu taxă acte în original prin Poștă!

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU LOCURILE CU TAXĂ ESTE OBLIGATORIE PÂNĂ LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2021!

Celor admiși la o specializare diferită decât cea din etapa 1 li se aplica condițiile de la una dintre catgoriile de mai sus, buget sau taxă.

MODEL CONTRACT LICENȚĂ PENTRU CONFIRMAREA ÎN PLATFORMĂ

DECLARAȚIE MODEL

Atenție la completarea contractelor. Domeniile sunt următoarele:

Pentru Specializările Biologie, Biologie ambientală, Biochimie- Domneniul este Biologie

Pentru Specializarea Biotehnologii industriale- Domeniul Stiințe Inginerești aplicate

Pentru Specializarea Inginerie geologică- Domeniul Inginerie geologică

Pentru Specializarea Geologie – Domeniul Geologie

Pentru Specializarea Ecologie și protecția mediului – Domeniul Știința mediului

Lasă un răspuns