Programele de studii universitare de licenţă GEOLOGIE ȘI INGINERIE GEOLOGICĂ își propun să ofere studenţilor posibilitatea de a se instrui şi de a se forma ca specialişti într-un domeniu cu un pronunţat caracter aplicativ.

Geologia constituie un domeniu fundamental strâns legat de necesităţile practice de identificare, explorare, valorificare și protejare a resurselor naturale. Geologia favorizează interacţiunea dintre oameni şi constituenţii fizici ai Pământului, adică rocile, sedimentele, solurile şi fluidele, precum şi cu procesele naturale asociate. Mediul geologic este însă şi o resursă şi un hazard pentru dezvoltarea umană, fiind esenţial pentru viaţă. Acesta asigură apa, energia și multe dintre materiile prime necesare funcționării societății. De asemenea, contribuie la luarea deciziilor în planurile de urbanism și infrastructură, oferind și posibilități de cunoaștere și prevenire a hazardurilor (cutremure, erupții vulcanice, alunecări de teren, inundaţii).

Ingineria geologică este activ implicată în principal prin geotehnică și geologie inginerească în construcții civile și industriale, lucrări miniere și de foraj, de reabilitare a zonelor afectate, precum și lucrări publice asociate infrastructurii rutiere, feroviare, lucrărilor de îndiguire, stabilizare a versanților etc.

Cele două specializări oferă posibilităţi diverse de afirmare a absolvenților, care pot opta fie pentru domeniul strict aplicativ, cât şi pentru cercetare fundamentală în acelaşi domeniu. Absolvenţii de vârf ai acestei specializări îşi vor putea continua specializarea în cadrul programelor de master şi vor constitui baza de selecţie pentru programele doctorale şi cercetarea ştiinţifică în domeniu.

Absolvenții specializării Geologie vor avea calificarea de bază de GEOLOG, iar printre ocupațiile vizate sunt: geolog, consilier geolog, expert geolog, inspector de specialitate geolog, expert hidrogeolog, etc.

Absolvenții specializării Inginerie geologică vor avea calificarea de bază de INGINER GEOLOG, iar printre ocupațiile vizate sunt: Inginer geolog, Cercetător în geologie, Cercetător în geologie tehnică, Expert geolog, etc.

Printre compentențele dobândite:

 • capacitatea de a analiza şi interpreta procesele şi produsele geologice în contextul evoluţiei dinamice a crustei terestre;
 • identificarea mineralelor, rocilor, fosilelor şi proceselor exogene și endogene, interpretarea relaţiilor dintre acestea;
 • identificarea taxonomică a grupurilor de fosile şi interpretarea semnificaţiei apariţiei acestora;
 • determinarea caracteristicilor mineralogo-petrografice cu potenţiale aplicaţii în procesele de identificare şi valorificare a resurselor geologice;
 • datarea şi corelarea structurilor geologice sedimentare pe baza evenimentelor biotice şi a succesiunii faciesurilor sedimentare;
 • utilizarea echipamentelor şi softurilor specializate pentru prelucrarea şi interpretarea datelor geologice primare;
 • identificarea, conturarea şi valorificarea economică a rezervelor de resurse minerale (minereuri, combustibili, materiale de construcţii) și apă;
 • dirijarea lucrărilor de extracţie a resurselor geologice;
 • elaborarea unor studii de impact asupra activităţilor de extracţie a resurselor minerale şi hidrocarburilor, reabilitarea zonelor afectate de aceste activităţi;
 • efectuarea de studii asupra terenurilor de fundare pentru construcţii;
 • elaborarea de studii asupra solurilor;
 • expertiză în prevenirea hazardurilor geologice;
 • cercetarea şi interpretarea fenomenelor carstice;
 • restaurarea clădirilor şi monumentelor istorice;
 • coordonarea programelor de turism geologic.

Formarea unor buni specialişti este o prioritate a Departamentului de Geologie, care a asigurat de-a lungul anilor necesarul de specialiști pentru numeroase firme de specialitate din ţară (Romgaz, Holcim, Lafarge, Dafora, Geiger România, OMV Petrom, etc.) şi de pe mai multe continente (Europa, Asia, Africa, America de Nord, America de Sud sau Australia).

Plasamente tradiționale pe piața muncii

 • companii naţionale şi internaţionale de prospectare, explorare şi extracţie a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale (ROMGAZ, OMV PETROM, BP, Occidental, Chevron, Shell etc.)
 • companii naţionale şi internaţionale de explorare şi extracţie a minereurilor (Geoservice, Devagold)
 • firme de construcţii civile, hidrotehnice, drumuri şi poduri
 • oficii şi puncte de lucru din subordinea consiliilor locale şi judeţene
 • agenţii de protecţia mediului
 • firme producătoare de roci ornamentale
 • muzee judetene şi locale

… alte posibilităţi date de orizontul larg de cunoştinţe dobândit pe parcursul studiilor

Criterii de selecție

 1. Scrisoare de motivaţie –  notată cu ADMIS/RESPINS (depusă la înscriere). Scrisoarea de motivație poate fi de 1-2 pagini A4, tehnoredactată şi tipărită sau scrisă de mână, aceasta putând fi redactată şi la momentul înscrierii candidaţilor. Scrisorile scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare. MODEL AICI
 2. Media de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• Nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării

Pentru specializările Geologie, Inginerie geologică LINIA ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.