Burse semestrul 2 an univ 2021-2022

Perioada de depunere a documentelor pentru bursele din semestrul I, anul universitar 2021-2022 – studenți învățământ cu frecvență- este 21.02.2022 – 11.03.2022

Cererile de acordare a bursei de performanță și de merit se depun la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro

Modelul pentru cererea de bursă se găsește AICI .

Formularul se descarcă, se completează, se semnează și se încarcă la adresa https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse

Informații despre utlizarea platformei actuale găsiți AICI

(pe acest link este necesar să vă logați cu cu contul de student prenume.nume@stud.ubbcluj.ro. Pentru schimbare parolă sau recuperarea contului vă rugăm să utilizați: Tutoriale – Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (ubbcluj.ro)

Dosarele pentru bursa socială, se depun doar cu actele ÎN ORIGINAL, la decanatul facultății.

Regulamentul de burse se poate consulta la acest link: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2021-2022/Regulament_burse_studenti_2021-2022.pdf

LUNILE CARE SE IAU ÎN CALCUL PENTRU BURSA SOCIALĂ SUNT LUNILE OCTOMBRIE, NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE 2021.

Pentru bursele sociale VENITUL NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE: 1386 LEI

Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții de la învățământul cu frecvență, care nu au împlinit 35 ani.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, integraliști, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

 • studenții orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
 • studenţii care se află ȋn evidenţele dispensarului studenţesc sau a medicului de familie şi atestă cu certificate medicale (eliberate de medical specialist) și vizate de acesta că suferă de una din afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din ȋnvăţământul superior de stat şi anume 1) studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale, 9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare atestate de un medic specialist 14) tulburări din spectrul autist, 15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate, 17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor,

20) spondilită anchilozantă, 21) reumatism articular, 22) cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare atestate de un medic specialist și 23) studenți care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

 • studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (sau venitul minim garantat în plată), calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni.

În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit integral pentru studenţii enumeraţi mai sus, fondul rămas disponibil poate fi alocat pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minimum 15 credite din 30 necesare pentru a fi

 integralişti, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute, în ordinea de prioritate stabilită mai sus

Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii bugetaţi.

Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor și universității.

Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul.

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune următoarele documente:

 • cerere tip (Anexa 7);
 • anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social
 • copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • copie a certificatului de naștere a aplicantului
 • copii ale certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui;
 • documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021; b. adeverința de șomaj pt. octombrie, noiembrie și decembrie 2021; c. adeverinţa de venit net pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021;
 • documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte

venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 8).

 • anchetă socială (dacă veniturile sunt zero)

Studenții orfani de un părinte vor prezenta și documentele de venit pentru ceilalți membri ai familiei.

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:

 • cerere tip (Anexa 7);
 • anexa 11- verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social
 • copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • copie a certificatului de naștere a aplicantului;
 • documente justificative privind situaţia în care se află: a. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament; b. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
 • documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021; b. adeverinţă de şomaj pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021; c. adeverinţă de venit net pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021etc.;
 • documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente:

 • cerere tip (Anexa 7);
 • anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – caz medical
 • copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

 În documentul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 13, alineatul (3), punctul 3) din Regulamentul de burse, încadarea o poate face medicul specialist, medicul de familie sau medicul facultății. Documentul medical va fi vizat de către medicul de familie

 sau de către medicul arondat facultății. 

În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul

 venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:

 • cerere tip (Anexa 7);
 • anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
 • copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • copie a certificatului de naștere a aplicantului;
 • copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor
 • copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 • adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021;
 • documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz: a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021; b. adeverinţă de şomaj pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021; c. adeverinţă de venit net pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021etc.;
 • declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un fel de venit (pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021) în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; se completează cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și fraţii acestuia pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021;
 • documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale , activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 8).

– anchetă socială (dacă veniturile sunt zero).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani vor depune următoarele documente:

 • cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii;
 • anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
 • copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a. copii ale cupoanelor sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021; b. adeverința de șomaj pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021; c. adeverinţa de venit net pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021etc.;
 • documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).
 • declaraţie notarială a studenţilor că se gospodăresc singuri;

– anchetă socială (dacă veniturile sunt zero).

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii căsătoriţi, ambii soţi cu vârsta până în 26 ani, vor depune următoarele documente:

Situatia 1. studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care ambii nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la (studenţii care provin din familii

 ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine fiecare, pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. adeverinţă de student pentru celălat soţ/soţie; c. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

Situatia 2. studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care ambii obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la (studenţii care au vârsta cuprinsă

 între 26 și 35 de ani) pentru fiecare (soţ, soţie), pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. adeverinţă de student pentru celălat soţ/soţie; c. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

Situatia 3. studentă/student care nu obţine venituri personale căsătorită cu soţ nefiind student/studentă şi care obţine venituri, vor depune documentele menţionate la alineatul (studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine studentul, pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021 şi documentele menţionate la alineatul (studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani) pentru soţ, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); c. declaraţie pe propria răspundere , dată la notar a soţului/soţiei care nu este student/studentă, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz;

Situatia 4. studentă/student care obţine venituri personale căsătorită cu soţ nefiind student/studentă şi care nu obţine venituri, vor depune documentele menţionate la alineatul (studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani) pentru student, pt. lunile

octombrie, noiembrie și decembrie 2021, şi documentele menţionate la alineatul (studenţii

 care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine soţul, pt. lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

c. declaraţie pe propria răspundere , dată la notar a soţului/soţiei care nu este student/studentă, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz;

Situatia 5. studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care unul obţine venituri proprii vor depune documentele menţionate la alineatul (studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine studentul, care nu obține venituri, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. adeverinţă de student pentru celălat soţ/soţie; c. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Dosarele depuse în vederea obţinerii unei burse de ajutor social se preiau în forma înaintată de student. Completarea acestor dosare survenită ulterior depunerii nu este posibilă, cu excepția clarificărilor solicitate de Comisia de burse pe facultate și universitate.

Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate:

 1. veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu 21 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 • alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum

şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav; – excepțiile instituite prin lit. g) se referă exclusiv la ajutoare și indemnizații cu destinație specială neimpozabile și care nu sunt incluse în sfera concediilor de boală, respectiv a indemnizațiilor aferente acestora din urmă ce au caracter de venituri impozabile.

 • veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 • drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 • orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
 • orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 11

Anexa 12