Programul de studii Biotehnologii industriale (4 ani) cu Codul calificării L20502005020 este acreditat ARACIS, absolvenții acestei specializări având calificarea de bază, conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), de INGINER BIOTEHNOLOG (213152). Nivelul calificarii: Studii universitare de licenţă – nivel de calificare 6 CNC (Cadrul naţional al calificărilor)/ CEC (Cadrul european al calificărilor).

Absolvenţii pot beneficia de ofertele de pe piaţa muncii din laboratoare alimentare, farmaceutice, cosmetice, fito- şi zoosanitare, de control al calităţii produselor, de control al calităţii apelor potabile şi reziduale, etc. Ei se pot integra în cadrul unor firme/companii care oferă servicii de consultanţă şi desfacere de materiale şi echipamente specifice laboratoarelor biologice, chimice, biochimice, medicale şi farmaceutice. Urmând modulul pedagogic pot lucra ca şi profesori în învăţământul tehnic (statut profesional extras din suplimentul de diplomă). În acelaşi timp, această calificare asigură un punct de plecare spre nivelul superior de pregătire, reprezentat de programele de masterat şi doctorat, în domeniul biologiei sau al biochimiei. Ocupațiile vizate, conform Clasificării Ocupațiilor din România, sunt: inginer biotehnolog (cod 213152); asistent de cercetare în biochimie tehnologică (cod.211309); profesor în invățământul profesional și de maiştri cod (232001).

Programul de studii Biotehnologii industriale oferă absolvenților următoarele competențe (extrase din Suplimentul de diplomă):

Competențe profesionale

· Utilizarea fundamentelor teoretice ale biotehnologiilor în vederea ameliorării performanţelor unor organisme;

· Utilizarea proceselor biologice în toate formele şi la toate nivelurile pentru obţinerea de bioproduse;

· Expertizarea şi controlul calităţii produselor obtinute prin biotehnologii;

· Operarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în biotehnologiile industriale;

· Conducerea şi planificarea unor activităţi specifice din unităţi de producţie sau compartimente ale acestora;

· Proiectarea, operarea şi optimizarea instalaţiilor biochimice.

Competențe transversale

· Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

· Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

· Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Condițiile de admitere pot fi consultate accesând următoarele link-uri:

Concursul Emil Racoviță

Înscriere, regulamente și taxe admitere

Persoană de contact: Conf. Dr. Cristina Dobrotă (cristina.dobrota@ubbcluj.ro)

CRITERII DE SELECȚIE

Varianta 1

a. Media de bacalaureat     

                              – cu pondere 70% în media finală

b. Test grilă, la alegere, din:

– disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

 disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

                              – cu pondere 30% în media finală

SAU

Varianta 2

Rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru candidații declarați admiși) cu pondere de 100% din media finală.

Media finală (doar pentru candidații admiși în urma concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul :  9+ punctajul obținut la concurs/100.

Tematica pentru concurs poate fi consultată pe pagina concursului.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. nota obţinută  la  proba de specialitate a examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
  2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).