Programul oferă studenţilor un pachet bogat de discipline fundamentale şi de specialitate din domeniile Biologie şi Chimie, cursuri necesare atingerii unui nivel mediu de pregătire universitară.

Dintre disciplinele fundamentale relevante amintim doar câteva: Sistematica (Botanică, Nevertebrate, Vertebrate), Histologia și anatomia plantelor, Histologia animală și Anatomia omului, Citologie, Microbiologie generală, Ecologie generală, Genetică generală, Fiziologie vegetală, Fiziologie animală și Chimie. Disciplinele de specialitate precum Biochimie structurală, Biochimia metabolismului, Anatomia comparată a vertebratelor, Genetica umană, Introducere în biotehnologii, Imunologie etc., au un nivel ridicat de noutate a informaţiei şi sunt susţinute de lucrări practice diversificate şi corespunzând nevoilor laboratoarelor de biologie, biochimie și chimie din domeniile medical, biotehnologic, de mediu şi de cercetare.

Dotările tehnice ale laboratoarelor didactice care deservesc această specializare includ echipamente performante de microscopie, spectrofotometrie, spectrofluorimetrie, cromatografie, electroforeză, centrifugare, imagistică. Aceste facilităţi sunt dublate de mijloace audio-video de predare şi de accesul la surse de documentare în biblioteci cu fond de publicaţii extrem de generos ce includ manuale tipărite la edituri internaţionale prestigioase (Springer, Oxford, Cambridge, Garland).

Studenţilor li se oferă posibilitatea dezvoltării personale prin multiple activităţi de documentare, redactare şi prezentare de referate pe teme moderne de biologie moleculară şi biochimie, efectuarea unui stagiu de practică de teren şi/sau laborator.

Absolvenţii vor avea competenţele şi calificarea necesare profesării unor meserii de biolog, biochimist, asistent de cercetare în biologie şi biochimie, iar, prin absolvirea modulului didactic, posibilitatea de a deveni profesor de biologie în învăţământul preuniversitar.

Competenţe generale de la SPECIALIZAREA BIOLOGIE

 • Capacitatea de a înţelege şi de a opera cu conceptele de bază ale organizării lumii vii în relaţie cu structurile biologice specifice;
 • Capacitatea de analiză şi sinteză a metodelor ştiinţifice, aplicabila în contexte profesionale şi sociale specifice;
 • Dezvoltarea deprinderilor practice de muncă în laborator;
 • Capacitatea de a înţelege, sintetiza şi aplica in laborator cele mai recente rezultate ştiinţifice din domeniul biologiei clasice şi moleculare;
 • Deprinderi de muncă individuală şi în echipă, cu scopul de a rezolva probleme in contexte profesionale specifice;
 • Capacitatea de a transmite şi valorifica cunoştinţele şi metodele învăţate;
 • Abilitatea de a concepe şi redacta raporturi de cercetare şi/sau lucrări ştiinţifice.

Competenţe de specialitate

 • Cunoaşterea şi înţelegerea organizării și funcționării organismelor vii în strânsă concordanţă cu alcătuirea acestora la nivel genetic și în contexte de mediu diferite;
 • Capacitatea de analiză statistică a loturilor  experimentale observate;
 • Cunoaşterea bazelor biochimice ale unor procese biologice (reproducerea, metabolismul, semnalizarea celulară, respiraţia, digestia, controlul neuro-endocrin etc.);
 • Capacitatea de a utiliza cunoştinţe legate de diversitatea şi complexitatea lumii vii şi de a stabili conexiuni între nivelul de complexitate structurală şi cel al variabilităţii diferitelor căi metabolice;
 • Abilitatea de a efectua analize biochimice cu aplicaţii in domeniile ştiinţelor biomedicale, ecologiei si protecţiei mediului, biotehnologiilor;
 • Abilitatea de a prelucra rezultate şi de a interpreta date experimentale în scopul definirii unor concluzii cu semnificaţie diagnostică sau aplicativă.

CRITERII DE SELECȚIE

a. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins MODEL AICI

b. Media examenului de bacalaureat – cu pondere de 100% în media finală sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru candidații declarați admiși) cu pondere de 100% din media finală.

Media finală (doar pentru candidații admiși în urma concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul :  9+ punctajul obținut la concurs/100

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. nota obţinută  la  proba de specialitate a examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
 2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).