Programul de studii Biologie (3 ani) este acreditat ARACIS şi este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale în domeniul biologiei generale. Absolvenții acestei specializări vor avea calificarea de bază, conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), de BIOLOG. Nivelul calificării: Studii universitare de licenţă – nivel de calificare 6 CNC (Cadrul naţional al calificărilor)/ CEC (Cadrul european al calificărilor).

Deţinătorul acestei diplome, în condiţiile promovării modulului pedagogic, poate activa ca şi cadru didactic de specialitatea Biologie în orice unitate de învăţământ de stat sau privat. De asemenea, deţinătorul acestei diplome poate activa în orice institut de cercetari, laboratoare (alimentare, farmaceutice, cosmetice, de control al apelor) sau companii pe posturi care solicită studiul şi aplicarea cunoştinţelor fundamentale de biologie şi biochimie (statut profesional extras din suplimentul de diplomă).

Programul de studiu oferă absolvenților următoarele competențe (extrase din Suplimentul de diplomă):

Competenţe profesionale

· Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului Biologie;

· Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii;

· Caracterizarea şi clasificarea organismelor vii;

· Explorarea sistemelor biologice;

· Interrelaţionarea, integrarea şi dirijarea proceselor care se desfăşoară la diferite niveluri de organizare ale materiei vii;

· Proiectarea de experimente ştiinţifice pentru utilizarea resurselor biologice.

Competenţe transversale

· Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională;

· Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi personal;

· Dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.

Admiterea se face prin examen pe baza unei tematici afișate pe site, accesând următoarele linkuri:

Concursul Emil Racoviță

Înscriere, regulamente și taxe admitere

Persoană de contact: Conf. Dr. Habil. Anca Butiuc (anca.keul@ubbcluj.ro).

CRITERII DE SELECȚIE

Varianta 1

a. Media de bacalaureat     

                              – cu pondere 70% în media finală

b. Test grilă, la alegere, din:

– disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

 disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

                              – cu pondere 30% în media finală

SAU

Varianta 2

Rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru candidații declarați admiși) cu pondere de 100% din media finală.

Media finală (doar pentru candidații admiși în urma concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul :  9+ punctajul obținut la concurs/100.

Tematica pentru concurs poate fi consultată pe pagina concursului.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. nota obţinută  la  proba de specialitate a examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
  2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).