Programul de studii Biochimie (3 ani) este acreditat ARACIS, absolvenții acestei specializări vor avea calificarea de bază, conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), de BIOLOG. Nivelul calificarii: Studii universitare de licenţă – nivel de calificare 6 CNC (Cadrul naţional al calificărilor)/ CEC (Cadrul european al calificărilor).

Deţinătorul acestei diplome, în condiţiile promovării modulului pedagogic, este calificat ca şi cadru didactic de specialitatea Biologie în orice unitate de învăţământ de stat sau privat. De asemenea, absolvenții acestui program de studii sunt calificați să lucreze în orice institut de cercetări, laboratoare acreditate (alimentare, clinice, farmaceutice, cosmetice) sau în companii pe posturi care solicită competenţe teoretice şi practice de biochimie, genetică şi biologie moleculară (statut profesional extras din suplimentul de diplomă). Ocupațiile vizate, conform Clasificării Ocupațiilor din România, sunt: referent de specialitate biochimist (cod 213124), consilier biochimist (Cod 213121) și biolog (Cod 213114).

Programul de studii Biochimie oferă absolvenților următoarele competențe (extrase din Suplimentul de diplomă):

Competențe profesionale

· Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului.

· Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii.

· Identificarea şi caracterizarea compuşilor biochimici prezenţi în organismele vii.

· Explorarea proceselor biochimice din organismele vii.

· Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii.

· Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului.

· Manipularea instrumentelor analitice necesare determinărilor cantitative şi calitative ale compuşilor biochimici.

Competențe transversale

· Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională.

· Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi personal.

· Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.

Condițiile de admitere pot fi consultate accesând următoarele link-uri:

Concursul Emil Racoviță

Înscriere, regulamente și taxe admitere

Persoană de contact: Şef lucr. Dr. Alina Sesărman (alina.sesarman@ubbcluj.ro)

CRITERII DE SELECȚIE

Varianta 1

a. Media de bacalaureat     

                              – cu pondere 70% în media finală

b. Test grilă, la alegere, din:

– disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

 disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

                              – cu pondere 30% în media finală

SAU

Varianta 2

Rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” (pentru candidații declarați admiși) cu pondere de 100% din media finală.

Media finală (doar pentru candidații admiși în urma concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul :  9+ punctajul obținut la concurs/100.

Tematica pentru concurs poate fi consultată pe pagina concursului.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. nota obţinută  la  proba de specialitate a examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
  2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).