Situație dosare depuse burse semestrul 2 (2021-2022)

CONTESTAŢIILE SE DEPUN LA DECANATUL FACULTĂŢII PÂNĂ MIERCURI (23.03.2022), ORA 12
La adresa de e-mail : bioge@ubbcluj.ro

(nu este un formular tipizat, vă rugăm să fie completate numele și prenumele, anul de studiu, specializarea, ce anume se contestă și semnătura)

Pentru studenţii aflaţi în situaţia de departajare (cf. Art.10, alin 6 a, pct.1, din Regulamentul de bursă) – actele doveditoare se depun la decanatul facultăţii până MIERCURI (23.03.2022), ORA 12. Dacă egalitatea persistă se vor aplica următoarele criterii de departajare conform regulamentului
(6) a. În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

  1. publicații științifice, respectiv participarea cu lucrări/contribuții/prezentări la manifestări științifice/academice, conferințe, simpozioane, seminarii științifice/academice, alte activități academice relevante în semestrul pentru care se evaluează performanțele studentului (în conformitate cu Regulamentul Facultății se punctează 1. publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice, participări la școli de vară naționale (10 puncte); participări la școli de vară internaționale (15 puncte); voluntariat in domeniu (pe eveniment (5 puncte); cu participare până în 100 de ore (7 puncte); cu participare între 100-200 de ore (11 puncte); cu participare pînă în 300 de ore (14 puncte) (cf.Hot.Cons. Fac.de Biol. Si Geol.) în semestrul precedent)
  • În cazul studenților la master, anul 1, pentru semestrul 1, se va lua în considerare activitatea științifică din semestrul al doilea al anului terminal de licență, însă doar în cazul în care studentul își continuă studiile de masterat într-un domeniu apropiat.
  • Activitatea științifică luată în considerare ca prim criteriu de departajare va fi consemnată doar dacă studentul aplicant are un îndrumător al activității științifice din facultatea în care aplică pentru bursă.
  1. media pe semestrul/semestrele precedent/e (i.e. semestrul desfășurat cu două semestre înaintea celui în care se solicită bursa); în cazul studenților din anul I, nivel licență/master semestrul I, media de admitere la programul de licență/master este echivalentul mediei pe semestrul precedent;
  2. nota obținută la materia cu cele mai multe credite din semestrul precedent celui în care se solicită bursa; dacă egalitatea persistă, se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu același număr de credite la oricare etapă din aplicarea acestui criteriu, se va lua în considerare media aritmetică a tuturor disciplinelor respective;
  3. notele obținute la materiile facultative din semestrul precedent celui în care se solicită bursa;
  4. media obţinută la concursul de admitere;
  5. media obţinută la examenul de bacalaureat pentru studenţii nivel licenţă şi media obţinută la examenul de licenţă pentru studenţii nivel master. În caz de egalitate a mediei obținute la examenul de bacalaureat, studenții nivel licență vor fi departajați pe baza mediei aritmetice a notelor de la primele două probe scrise ale examenului de bacalaureat. În caz de egalitate a mediei obținute la examenul de licență, studenții nivel masterat vor fi departajați pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, iar în cazul egalității mediei de la examenul de bacalaureat aceștia vor fi departajați pe baza mediei aritmetice a notelor de la primele două probe scrise ale examenului de bacalaureat.
  6. prezența în cadrul activităților de seminar și activităților practice/de laborator (procentul se va stabili la nivelul fiecărei facultăți prin regulamentul propriu).