Pe toți cei care vor să exploreze tainele Pământului, să cunoască fascinația mineralelor, enigma fosilelor, străfundurile peșterilor, măreția munților, forța vulcanilor sau să afle cum să descopere și să ocrotească resursele naturale … Departamentul de Geologie, UBB Cluj, îi invită să i se alăture, să-și desăvârșească pregătirea profesională și să-și transforme pasiunea în împlinire.

Programele de studii universitare de licenţă GEOLOGIE își propun să ofere studenţilor posibilitatea de a se instrui şi de a se forma ca specialişti într-un domeniu cu un pronunţat caracter aplicativ.

Geologia constituie un domeniu fundamental strâns legat de necesităţile practice de identificare, explorare, valorificare și protejare a resurselor naturale. Geologia favorizează interacţiunea dintre oameni şi constituenţii fizici ai Pământului, adică rocile, sedimentele, solurile şi fluidele, precum şi cu procesele naturale asociate. Mediul geologic este însă şi o resursă şi un hazard pentru dezvoltarea umană, fiind esenţial pentru viaţă. Acesta asigură apa, energia și multe dintre materiile prime necesare funcționării societății. De asemenea, contribuie la luarea deciziilor în planurile de urbanism și infrastructură, oferind și posibilități de cunoaștere și prevenire a hazardurilor (cutremure, erupții vulcanice, alunecări de teren, inundaţii).

Absolvenții specializării Geologie vor avea calificarea de bază de GEOLOG, iar printre ocupațiile vizate sunt: geolog, consilier geolog, expert geolog, inspector de specialitate geolog, expert hidrogeolog, etc.

Printre compentențele dobândite:

-aplicarea cunoştinţelor obţinute pentru identificarea şi exploatarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice domeniului de studii de Geologie.

-realizarea de conexiuni cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe pentru explicarea unor fenomene si procese naturale, ȋn situaţii concrete sau ȋn cadrul unor proeicte.

-aplicarea în studiile de teren a conceptelor, metodelor şi tehnicilor geologice. Va fi capabil să recunoască aplicabilităţile şi responsabilităţile geologiei în societate, în identificarea şi gestionarea durabilă a resurselor naturale.

– comunicarea informaţiilor geologice şi a geodiversităţii.

– elaborarea de proiecte şi rapoarte specifice domeniului de studii Geologie pentru a dezvolta abilitaţile de cercetare, sinteză şi planificare prin utilizarea bazelor de date si a literaturii de specialitate. Absolventul va fi capabil să identifice, să contureze rezervelor de resurse minerale (minereuri, combustibili, materiale de construcţii), precum şi gestionarea resurselor de apă.

-efectuarea de studii asupra solurilor şi terenurilor de fundare pentru construcţii, elaborarea unor studii de impact asupra activităţilor de extracţie a resurselor minerale şi reabilitarea zonelor afectate de aceste activităţi.

-va putea aplica strategiile de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională precum şi aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.

Formarea unor buni specialişti este o prioritate a Departamentului de Geologie, care a asigurat de-a lungul anilor necesarul de specialiști pentru numeroase firme de specialitate din ţară (Romgaz,

Holcim, Lafarge, Dafora, Geiger România, OMV Petrom, etc.) şi de pe mai multe continente (Europa, Asia, Africa, America de Nord, America de Sud sau Australia).

Plasamente tradiționale pe piața muncii

· companii naţionale şi internaţionale de prospectare, explorare şi extracţie a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale (ROMGAZ, OMV PETROM, BP, Occidental, Chevron, Shell etc.)

· companii naţionale şi internaţionale de explorare şi extracţie a minereurilor (Geoservice, Devagold)

· firme de construcţii civile, hidrotehnice, drumuri şi poduri

· oficii şi puncte de lucru din subordinea consiliilor locale şi judeţene

· agenţii de protecţia mediului

· firme producătoare de roci ornamentale

· muzee judetene şi locale

… alte posibilităţi date de orizontul larg de cunoştinţe dobândit pe parcursul studiilor

Date de contact:

Sef lucrari dr. Horea Bedelean- horea.bedelean@ubbcluj.ro

Conf.dr. Nicolae Har- nicolae.har@ubbcluj.ro

Criterii de selecție

  1. Scrisoare de motivaţie –  notată cu ADMIS/RESPINS (depusă la înscriere). Scrisoarea de motivație poate fi de 1-2 pagini A4, tehnoredactată şi tipărită sau scrisă de mână, aceasta putând fi redactată şi la momentul înscrierii candidaţilor. Scrisorile scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare. MODEL AICI
  2. Media de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• Nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării

Pentru specializările Geologie, Inginerie geologică LINIA ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.