Specializarea de master GEOLOGIE APLICATĂ (2 ani) oferă absolvenţilor de licență posibilitatea de continuare şi aprofundare a cunoştinţelor şi de a se forma ca specialişti atât pentru cercetare cât și pentru partea practică, care să poată accede cu uşurinţă pe piaţa muncii.

Domeniile aplicative ale Geologiei sunt esenţiale pentru înţelegerea mecanismelor de geneză a substanţelor minerale cu interes economic, a compoziţiei şi comportării lor, pentru înţelegerea legităţilor evoluţiei Pământului şi a mecanismelor de geneză a substanţelor cu interes economic, inclusiv a resurselor energetice.

În plus, domenii cum sunt ceramicile moderne, cimenturile, sticlele, agregatele de construcţii necesită cunoaşterea aprofundată nu numai a materiilor prime dar şi a comportării substanţelor minerale în procesul de prelucrare tehnologică (tratament termic, chimic etc.). Un alt domeniu de aplicare imediată este oferit de dezvoltarea infrastructurii de transport. Acesta necesită, datorită condiţiilor speciale (terenuri instabile, formaţiuni superficiale, tuneluri, viaducte), cunoştinţe de geologie-petrologie-geotehnică.

Activitatea de identificare, exploatare, punere în valoare a hidrocarburilor şi a substanţelor minerale specifice domeniului sedimentar și endogen presupune şi o înţelegere mai profundă a fenomenelor şi proceselor care duc la geneza şi acumularea acestora. Datarea şi corelarea structurilor purtătoare de substanţe utile, identificarea tipurilor şi succesiunii mediilor depoziţionale sunt aplicaţiile esenţiale pentru însuşirea competenţelor generale în domeniu.

Disciplinele din planul de învăţământ permit o specializare aprofundată pe cele două direcţii cu solicitare mare pe piaţa muncii, atât pe partea de cercetare cât și pe partea practică, respectiv domeniul sedimentar (referitor în special la prospecţiunea, explorarea şi exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi, dar și a altor resurse sedimentare), precum şi a resurselor minerale metalifere si nemetalifere, construcții (clădiri, autostrăzi, tuneluri, materii prime) dar şi al managementului zonelor afectate de erorile tehnologice, al factorilor de risc geologic sau gestionarea parcurilor naturale.

Baza materială este constituită din laboratoare didactice şi de cercetare dotate cu echipamente și aparatură de înaltă performanţă (microscoape, echipamente de analiză, calculatoare, softuri, etc).

Absolvenţii specializării GEOLOGIE APLICATĂ dobândesc abilitățile necesare angajării în cercetare științifică avansată, în cadrul programelor doctorale, precum și în unități de cercetare sau economice de specialitate..

Competențe dobândite:

· Capacitatea de a analiza şi interpreta procesele şi produsele geologice din domeniul sedimentar, magmatic si metamorfic în contextul evoluţiei dinamice a crustei terestre și al potențialului de valorificare industrială, științifică și turistică a resurselor minerale si a patrimoniului natural si cultural

· Prospectarea, explorarea și dirijarea lucrărilor de valorificare a resurselor minerale asociate rocilor magmatice, metamorfice si sedimentare

· Abilitatea de a utiliza echipamentele şi aplicaţiile specifice de colectare, prelucrare, analiza si interpretare a datelor, precum şi a mijloacelor de comunicare şi diseminare a informaţiei.

· Utilizarea şi întocmirea de documente cartografice generale şi pe teme specifice

· Inițierea în utilizarea aplicațiilor de calculator specializate pentru explorarea resurselor de roci utile şi hidrocarburi

· Initierea in studii specifice protectiei patrimoniului cultural (ceramica, unelte litice, constructii si monumente)

Absolventul acestui masterat poate activa în instituţiile sau companiile cu profil geologic, de construcții civile, hidrotehnice sau protecția mediului. De asemenea poate activa ca cercetător în muzee județene și poate ocupa posturi de geolog (prospecțiune, explorare, exploatare a resurselor minerale, energetice, resurse de apă), precum și consultanță în soluționarea problemelor geologice de mediu, lucrări de fundare la construcții, protejarea patrimoniului istoric și natural, agricultură, îmbunătățiri funciare etc. Absolvenţii de vârf constituie baza de selecţie pentru programele doctorale şi cercetarea ştiinţifică.

Formarea unor buni specialişti este o prioritate a Departamentului de Geologie, care a asigurat de-a lungul anilor necesarul de specialiști pentru numeroase firme de specialitate din ţară (Romgaz, Holcim, Lafarge, Dafora, Geiger România, OMV Petrom, etc.) şi de pe mai multe continente (Europa, Asia, Africa, America de Nord, America de Sud sau Australia).

Date de contact:

Sef lucrari dr. Horea Bedelean- horea.bedelean@ubbcluj.ro

Conf.dr. Nicolae Har- nicolae.har@ubbcluj.ro

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE :
• (50%) media de licenţă
• (50%) nota la proba orală – interviu
CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE:  • media anilor de studiu, • nota la interviu
TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU: Motivaţia şi interesul pentru specializarea aleasă; idei referitoare la subiectul lucrării de disertaţie

RESPONSABIL SPECIALIZARE: Conferențiar Dr. Nicolae Har