Burse semestrul II an universitar 2023-2024

Informațiile privind alocarea unei categorii de bursă în semestrul II al anului univ. 2023/2024 se regăsesc în Academic Info, în contul personal.
 
Studenții care NU au mai beneficiat niciodată de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figurează în baza de date trebuie să trimită documentul bancar la adresa social@ubbcluj.ro scanat/pozat de unde să reiasă că sunt titularii contului. Pe documentul bancar este necesar să scrieți facultatea la care studiați, tipul bursei (performanță, merit, socială), în ce an de studiu sunteți, să verificați să fie trecut CNP-ul și să menționeze dacă și-au schimbat numele (unde e cazul).

Toate categoriile de cereri de burse se depun în perioada 26.02.2024-15.03.2024 după cum urmează:

 • cererile burselor de performanță 1 și performanță 2 însoțite de declarație (anexa 9) se pot depune DOAR pe platforma de bursehttps://inscrieri.ubbcluj.ro/burse  ATENȚIE! documentul pdf incărcat trebuie să conțină atât cererea cât și anexa 9-declarația
 • cererile burselor sociale însoțite de documentele necesare se depun DOAR ÎN ORGINIAL, la secretariat/decanat

Informații despre utlizarea platformei actuale găsiți AICI (pe acest link este necesar să vă logați cu contul de student prenume.nume@stud.ubbcluj.ro. Pentru schimbare parolă sau recuperarea contului vă rugăm să utilizați: Tutoriale – Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (ubbcluj.ro)

Vă rugăm să urmăriți adresa de email cu care vă logați pe platforma de burse, după preluarea cererii se primește un mesaj că aceasta este validată/verificată. Dacă în decurs de două-trei zile nu a fost modificat în platforma de burse statusul cererii depuse/nu ați primit mesajul de verificare, vă rugăm să vă interesați la secretariatul facultății.

Cererile pentru bursă se pot încărca pe platformă până în data de 15.03.2024, ora 16:00

Pentru bursele SOCIALE cererile se depun în perioada 26.02.2024  – 15.03.2024 (între orele 900-1200 de luni până vineri)

Venit net/membru de familie = 1959 lei

Veniturile nete se vor calcula pentru 12 luni anterioare începerii semestrului II (februarie 2023-ianuarie 2024)

Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social diferă în funcție de situația în care se află studentul.

Fiecare situație cu documentele necesare poate fi consultată în lista de mai jos

(2) Studenţii orfani de unul sau ambii părinți

 1. cerere tip, conform Anexei 7;
 2. anexa 10 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
 3. copie a cărții de identitate;
 4. copie a certificatului de naștere a aplicantului;
 5. copii/copii a/ale certificatului/certificatelor de deces al/ale părintelui/părinților;
 6. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit;
 1. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 1. acordul olograf al membrilor familiei pentru care s-au declarat venituri, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (dacă este cazul).

(3) Studenții care provin din familii monoparentale

 1. cerere tip, conform Anexei 7;
 2. anexa 10 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
 3. copie a cărții de identitate;
 4. declarație pe propria răspundere a părintelui privind starea civilă, din care să reiasă faptul că nu este căsătorit (dacă este cazul);
 1. copie după hotărârea judecătorească prin care a fost pronunțat divorțul sau copie după certificatul de divorț eliberat de notarul public la desfacerea căsătoriei (dacă este cazul);
 1. copie după hotărârea judecătorească prin care părintele a fost declarat dispărut/raport de anchetă socială (dacă este cazul);
 1. copie după hotărârea judecătorească de instituire a curatelei (dacă este cazul);
 2. copie după decizia instanței de menținere a stării de arest a părintelui (dacă este cazul);
 1. copie după hotărârea judecătorească prin care a fost instituită tutela (dacă este cazul);
 1. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit;
 1. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 1. acordul olograf al membrilor familiei pentru care s-au declarat venituri, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (dacă este cazul).

(4) Studenţii proveniți din serviciile de tip rezidențial, respectiv casele de tip familial, apartamentele, centrele de primire în regim de urgență și centrele maternale

 1. cerere tip, conform Anexei 7;
 2. anexa 10 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
 3. copie a cărţii de identitate;
 4. copie a certificatului de naștere a aplicantului;
 5. documente justificative privind situaţia în care se află:
  • adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
  • copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
 6. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit;
 7. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

(5) Studenţii care solicită burse pe motive medicale

 1. cerere tip, conform Anexei 7;
 2. anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – caz medical;
 3. copie a cărţii de identitate;
 4. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competențe în domeniul diagnosticului), altul decât medicul de familie, respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în categoriile de boli specificate la art. 16, alin. (5), punctul 2 (încadrarea o poate face medicul specialist, medicul de familie sau medicul facultății).

1) studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale – pe perioada tratamentului tuberculotic, 2) celor care suferă de diabet insulinonecesitant, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie severe, 5) boală cronică de rinichi în program de dializă, 6) astm bronşic persistent moderat sau sever, 7) epilepsie grand mal, 8) cardiopatii congenitale, 9) hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice autoimune forme severe, 13) boli rare atestate de un medic specialist 14) tulburări din spectrul autist, 15) boli hematologice severe  care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate bilaterală, 17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 19) cei cu deficiențe locomotorii severe, 20) studenți care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat

!!! Documentul medical va fi vizat de către medicul de familie sau de către medicul arondat facultății, acesta încadrând OBLIGATORIU și CLAR afecțiunea la una din cele prevăzute de Ordinul 6.742/4.12.2023, menționând clar pe documentele medicale încadrarea la una din cele 20 de afecțiuni menționate mai sus!!!

 1. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

(6) Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât salariul de bază minim net pe economie

 1. cerere tip, conform Anexei 7;
 2. anexa 10 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
 3. copie a cărţii de identitate;
 4. copie a certificatului de naștere a aplicantului;
 5. copii ale cărţilor de identitate ale părinţilor;
 6. copii ale certificatelor de naştere şi ale cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreținerea părinţilor;
 7. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obțin venituri proprii;
 8. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit;
 9. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 10. acordul olograf al membrilor familiei pentru care s-au declarat venituri privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei (dacă este cazul);

(7) Studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani

 1. cerere tip, conform Anexei 7;
 2. anexa 10 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;
 3. copie a cărţii de identitate;
 4. copii ale certificatelor de naștere și ale cărților de identitate ale celorlalți membri ai familiei studentului, aflați în grija acestuia, precum copii, soție etc. (dacă este cazul);
 5. adeverințe privind statutul de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ (dacă este cazul);
 6. acordul olograf al studentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 7. declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit;
 8. acordul olograf al fiecărui membru al familie pentru care s-au declarat venituri privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

(8) Studenţii căsătoriți, ambii soți cu vârsta până în 26 ani

 1. studentă/student căsătorită cu soț fiind student/studentă, care ambii nu obțin venituri proprii vor depune documentele menționate la alin. (6) pentru familia din care provine fiecare, la care se adaugă copie a certificatului de căsătorie;
 2. studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care ambii obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la alin. (7) pentru fiecare (soţ, soţie), la care se adaugă copie a certificatului de căsătorie;
 3. studentă/student care nu obţine venituri personale căsătorită cu soţ nefiind student/studentă şi care obţine venituri, vor depune documentele menţionate la alin. (6) pentru familia din care provine studentul şi documentele menţionate la alin. (7) pentru soţ, la care se adaugă copie a certificatului de căsătorie;
 4. studentă/student care obţine venituri personale căsătorită cu soţ nefiind student/studentă şi care nu obţine venituri, vor depune documentele menţionate la alin. (7) pentru student şi documentele menţionate la alin. (6) pentru familia din care provine soţul, la care se adaugă copie a certificatului de căsătorie;
 5. studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care unul obţine venituri proprii vor depune documentele menţionate la alin. (6) pentru familia din care provine studentul care nu obține venituri, la care se adaugă copie a certificatului de căsătorie.

(9) Studenţii căsătoriţi, cu vârsta peste 26 ani

documentele mentionate la alin. (7) pentru ambii soţi, la care se adaugă:

 1. copie a certificatului de căsătorie;
 2. ancheta socială (dacă veniturile sunt zero).

ATENȚIE !!! – Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate sau dacă veniturile familiei sunt zero.

!!! Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate.

Prin venituri nete se înţelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, care îndeplinesc cerința caracterului permanent și care vor fi luate în considerare sunt următoarele:

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; (Conform Legii 227/2015 privind codul fiscal, bonurile de masăse impozitează pentru că sunt considerate venituri asimilate salariilor, ca și tichetelede vacanță).

b) veniturile din pensii, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) venituri obţinute din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

e) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;

– excepțiile instituite prin lit. e) se referă exclusiv la ajutoare și indemnizații cu destinație specială neimpozabile și care nu sunt incluse în sfera concediilor de boală, respectiv a indemnizațiilor aferente acestora din urmă ce au caracter de venituri impozabile.

f) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

g) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

h) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

i) orice venituri realizate din meserii liberale, din activități independente şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

j) veniturile din investiții – venituri din: (a) dividende, (b) dobânzi, realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12;

k) venituri impozabile obținute din alte activități conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (venituri din cedarea folosinței bunurilor, premii și din jocuri de noroc dacă studentul sau unul dintre membrii familiei a beneficiat de acestea permanent timp de 12 luni, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, alte venituri cu caracter permanent (venituri din alte surse). Media lunară se realizeză prin raportarea acestora la 12 luni indiferent de perioada când au fost declarate.

Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei NU se iau în considerare:

a. bursele;

b. veniturile salariale și asimilate acestora, realizate de studenți pe perioada vacanțelor;

c. veniturile exceptate conform alineatului (1) lit. g);

d. veniturile care nu sunt impozabile, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

e. veniturile care nu au caracter permanent.

Dacă părintele este plecat/stabilit în străinătate și este angajat cu contract de muncă sau înregistrează/beneficiază de alte venituri/pensii/îndemnizații/ajutoare/alte forme de sprijin, în statul respectiv, aceste venituri vor fi luate în considerare. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este obținut venitul.

!!! Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează astfel: se cumulează toate veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele doisprezece luni, se împarte la doisprezece (numărul de luni) şi apoi la numărul de membri ai familiei, inclusiv cei aflaţi în întreţinere.