Domeniul: Biologie; 4 semestre; învăţământ cu frecvenţă

Programul de Master în Bioinformatică aplicată în științele vieții (limba engleză) (2 ani) este acreditat ARACIS şi formează specialişti în domeniile bioinformaticii, biotehnologiei moleculare, biologiei şi geneticii moleculare, biochimiei şi biologiei medicale, precum și în alte domenii care necesită competențe mixte de biologică și informatică. Absolvenții programului de pot lucra în ocupații cu pregătire superioară, de tipul: expert biolog – 213102 (Cod COR/ISCO-08), asistent de cercetare în biologie – 213137 (Cod COR/ISCO-08), bioinformatician – 2131.3 (Cod ESCO). Absolvenții programului de Master în Bioinformatică aplicată în științele vieții (limba engleză) au competențele necesare pentru a lucre în institute de cercetare-dezvoltare în științele vieții, companiile private naționale și internaționale cu activitate în domeniul științelor vieții și IT (biologie, biochimie și biologie moleculară, mediu, genetică și inginerie genetică, biotehnologii, medicină genomică și personalizată, nutrigenomică, agricultură de performanță, extragerea cunoașterii din baze de date, dezvoltare software etc.). De asemenea, absolvenții pot activa ca specialist în analize bioinformatice în centre și laboratoare de cercetare și analize bio-medicale publice sau private. Alternativ, absolvenţii acestui master pot opta pentru studii doctorale fiind astfel capabili să ocupe poziţii profesionale de top în domeniul academic, precum şi în companii private sau de stat cu profil specific (informații extrase din Suplimentul de diploma).

Programul de masterat oferă absolvenților următoarele competențe (extrase din Suplimentul de diplomă):

Competenţe generale

Ø Explicarea rolulului analizei computaționale și al extragerii de date în abordarea problemelor bazate pe ipoteze și a celor generatoare de ipoteze în cadrul științelor vieții și biomedicale;

Ø Aplicarea unor concept computaționale și metode statistice cheie în bioinformatică,

Ø Abilitatea de a identifica bazele de date biologice adecvate, de a naviga și prelua date din aceste baze de date și de a organiza datele relevante pentru domeniul de studiu în fișiere cu format specific și/sau baze de date locale autonome;

Ø Dezvoltarea de capabilități tehnice de utilizare a soluțiilor bioinformatice avansate în cercetarea și investigarea problemelor biologice și biomedicale rezolvabile prin analiză bioinformatică;

Ø Elaborarea de produse (linii de comandă, softuri, baze de date specifice autonome) pentru interogarea, extragerea, analiza și gestionarea datelor de secvență și a bazelor de date biologice;

Ø Crearea, gestiunea și conversia volumelor mari de seturi de date în informație relevantă prin utilizarea unei game largi de metode de analiză cantitativă și calitativă;

Ø Interpretarea prin descriere, explicare și discutare a implicațiilor etice, legale, medicale și societale ale generării, arhivării și utilizării datelor biologice;

Competenţe transversale

Ø Însușirea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, bazate pe punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe principiile, normele și valorile codului de etică academică și profesională;

Ø Asimilarea tehnicilor și comportamentelor de muncă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice;

Ø Formarea atitudinii etice față de grup, respect față de diversitate și multiculturalitate, acceptarea diversității de opinie și a criticilor, asumarea rolului specific muncii în echipă, respectarea principiilor de bioetică;

Ø Abilitatea de a lucra independent, de a elabora proiecte, de a le dezvolta și de a obține rezultate de bună calitate prin utilizarea unor metode științifice riguroase;

Ø Dezvoltarea capabilităților de realizare a rapoartelor, studiilor și proiectelor multidisciplinare, de interferență cu alte domenii profesionale și științifice.

Ø Comunicarea rezultatelor științifice unui public de specialitate sau nespecialist.

Admiterea se face pe baza mediei de licență (50%) și nota la proba orală – interviu motivația alegerii acestui program de masterat în contextul studiilor anterioare ale candidatului (50%). Criteriul de departajare este media anilor de studiu.

Persoană de contact: Profesor Dr. Horia Banciu (horia.banciu@ubbcluj.ro).

CRITERII DE SELECŢIE:

CALCULAREA MEDIEI DE ADMITERE : • (50%) media de licenţă • (50%) nota la proba orală – interviu

CRITERIU OBLIGATORIU: •competență lingvistică pentru limba engleza, nivel minim B2

CRITERIUL PENTRU DEPARTAJARE: • media anilor de studiu • nota la interviu

TEMATICA PENTRU PROBA ORALĂ – INTERVIU :

1. Motivaţia şi interesul pentru programul de studiu ales; 

2.Tematică lucrare licență