Programe postdoctorale de cercetare avansată

Programe postdoctorale desfășurate în cadrul SDGTA în anul universitar 2022-2023


În atenția candidaților la competiția 2022 a proiectului POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”, pentru selecția cercetătorilor postdoctoranzi. 

Școala doctorală de Geologie organizează selecția candidaților pentru dobândirea calității de cercetător postdoctoral, după cum urmează:

 • 24-29 iunie 2022- candidații trimit o scrisoare de intenție către directorul școlii doctorale de geologie la adresa de email: calin.tamas@ubbcluj.ro, prin care își exprimă intenția de afiliere ca cercetător postdoctoral la SDGTA
 • 6-11 iulie 2022 – susținere orală/interviu în fața comisiei de selecție a postdoctoranzilor ce urmează a se afilia SDGTA

OPORTUNITATE DE BURSE PENTRU CERCETARE APLICATIVĂAPEL DE SELECȚIE doctoranzi și CERCETĂTORI POSTDOCTORALI 20222023

Universitatea Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Academia Română și NTT Data Romania implementează proiectul POCU 153310 / Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health, în perioada 01.06.2022 – 30.11.2023, proiect cofinanțat din Fondul Social European. Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm să contactați echipa de proiect: teodor.hodor@ubbcluj.ro, ioana.scridon@ubbcluj.ro

Grupul țintă – DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORALI

Bursele se adresează doctoranzilor Universității Babeș-Bolyai care, începând cu luna octombrie 2022, vor avea calitatea de doctorand în ultimul an, precum și cercetătorilor postdoctorali, care își înscriu cercetările într-un domeniu de specializare inteligentă, conform SNCDI, și doresc să desfășoare cercetări în colaborare cu instituții de cercetare sau agenți economici.

Avantaje:

 • Bursă în cuantum de 400 de euro pentru doctoranzi și 600 de euro pentru cercetătorii postdoctorali
 • Implicarea într-un program de cercetare aplicativă în colaborare cu entități relevante în domeniu
 • Stagii de cercetare aplicativă la un agent economic sau într-o altă instituție în domeniul de cercetare, cu sprijinul unui mentor pe parcursul a 12 luni
 • Acces gratuit la o infrastructură modernă de cercetare
 • Oportunitatea de a participa la module de formare a competențelor transversale
 • Susținerea valorificării cercetării prin publicații și participări la evenimente științifice
 • Colaborarea în rețea cu parteneri instituționali relevanți în domeniile de specializare inteligentă
 • Premierea finalizării programului de doctorat și a celui postdoctoral până la 30 octombrie 2023 cu 4000 de lei

Perioada de derulare:

 • 01.10.2022 – 30.09.2023

Calendar de selecție:

Deschiderea competiției de selecție15.06.2022
Înscrierea candidaților15.06.2022 – 31.07.2022
Organizarea interviului22.08.2022-26.08.2022
Contestații29.08.2022-30.08.2022
Soluționarea contestațiilor31.08.2022
Publicarea rezultatelor finale01.09.2022

Dosarul de admitere se va transmite fizic la Registratura Universității Babeș-Bolyai, pe adresa: Universitatea Babeș-Bolyai, Str. M. Kogălniceanu, Nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca cu mențiunea: pentru Facultatea de Studii Europene, Competiție POCU153310

Locuri eligibile:

 • 42 de locuri pentru doctoranzi și 30 pentru cercetători postdoctorali (minimum un loc pentru fiecare categorie de grup țintă/școală doctorală)

Modalitate de selecție:

 • Selecție competitivă pe baza activității științifice și a unui plan de valorificare a cercetării în mediul socio-economic

METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ ÎN PROIECTUL POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”

Dosarul de admitere va cuprinde următoarele:

 1. Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1)
 2. Cartea de identitate (copie)
 3. Diploma de licență (copie)
 4. Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie)
 5. Adeverință care să dovedească calitatea de doctorand sau cercetător postdoctoral
 6. Pentru cercetătorii postdoctorali – Diplomă de doctor sau Ordin de Ministru
 7. Curriculum vitae (Europass)
 8. Declarație evitare dublă finanțare (Anexa 2)
 9. Declarație acord prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3)
 10. Raport de autoevaluare – pe baza căruia va fi evaluată performanța științifică. Acesta va conține lucrările publicate, participările la conferințe și la proiecte de cercetare (Anexa 4)
 11. Plan de valorificare a rezultatelor cercetării – pe baza căruia va fi evaluat potențialul de inovare și caracterul aplicativ al cercetării. Acesta va descrie modul de valorificare a rezultatelor cercetării prin integrarea acestora în produse/metode/servicii cu aplicabilitate în economie sau mediul social (Anexa 5).

Notă: Conformitatea cu originalul (pentru diplome) se va realiza la depunerea dosarului de competiție, cu prezentarea documentelor originale. Dosarul de admitere se va completa cu documentele mai sus menționate și se va transmite fizic prin Registratura Universității Babeș-Bolyai, pe adresa: Universitatea Babeș-Bolyai, Str. M. Kogălniceanu, Nr. 1, 400084 – Cluj-Napoca cu mențiunea: pentru Facultatea de Studii Europene, Competiție POCU15331.


Cercetători postdoctorali afiliați Școlii Doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată

 1. MIRCESCU Cristian Victor – 2019-2021
 2. TĂMAȘ Dan Mircea – 2020-2022
 3. DRĂGUȘANU Sergiu – 2021-2023