REZULTATE CONCURS „EMIL RACOVIȚĂ” 2021

În atenția celor declarați Admiși, în vederea confirmarea locului obținut, candidații trebuie să depună documentația necesară în perioada 12-16 și 19 iulie 2021, conform calendarului admiterii.

Nerespectarea pașilor stabiliți duce la pierderea locului atribuit în urma concursului.

BAREM CORECTARE clasele  IX- X   și   XI-XII

Se poate solicita recorectarea lucrării pe baza baremurilor până la data de 07.06.2021 ora 11:00 AM (48h lucrătoare de la data afișării rezultatelor) prin depunerea unei cereri la adresa bioge@ubbcluj.ro

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR!

 

Stimați candidați,

Concursul „Emil Racoviță” se desfăşoară în data de 15 mai 2021sâmbătă, ora 1200, Amfiteatrul de Zoologie, str. Clinicilor nr.5-7  (în condiții non pandemie) sau on-line (în condiții de pandemie).
În funcție de evoluția situației pandemiei se v-a anunța modalitatea de desfășurare a acestui concurs.
Înscrieri

Înscrierile se pot face la Decanatul Facultăţii de Biologie și Geologie:

✔ prin e-mail: bioge@ubbcluj.ro (secretariat)

✔ telefonic : 0264-431858 (Decanatul Facultăţii de Biologie și Geologie)

✔ formular on-line: ÎNSCRIERE ON-LINE

Din data de 18 ianuarie 2021 până la data de 5 mai 2021, ora 1200. 

La înscriere, candidaţii sunt rugaţi să precizeze:

✔ numele şi prenumele,

✔ data şi locul naşterii,

✔ localitatea şi liceul de la care provin,

✔ domiciliul stabil complet (localitate, județ, stradă, număr, bloc, apartament),

✔ seria şi numărul buletinului (cărţii de identitate),

✔ contact (telefon şi e-mail),

✔ specializarea sau specializările (în ordinea opţiunilor), precum şi linia de studii (română sau germană) la care doresc să fie înscrişi în             eventualitatea reuşitei la concurs. Specializările sunt: Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biotehnologii industriale (linia română), Ecologie  și protecția mediului (linia germană),

✔ De asemenea, este necesar să precizeze ce pachet de discipline aleg pentru concurs (clasele IX+X sau XI+XII, conform tematicii de concurs),

✔ seria şi numărul chitanţei cu care a achitat taxa de înscriere, precum şi data la care a achitat taxa

Taxe de Înscriere

COD FISCAL 4305849

COD IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX

cont deschis la Banca Naţională, Trezoreria Cluj
cu menţiunea : “pentru Facultatea de Biologie şi Geologie”
reprezentând TAXĂ DE PROCESARE

ATENŢIE !
Vă rugăm să verificaţi, la plata taxei :

✔ chitanţa să fie pe numele candidatului ;

✔ ca pe formularul de plată să apară explicit menţiunea ” Pentru Facultatea de Biologie și Geologie”.

Tematica De Concurs

Modele de teste

Model 1 cls. 9-10

Model 1 cls. 11-12

Concurenţii pot opta, la fel ca şi la susţinerea examenului de bacalaureat, pentru unul dintre pachetele de discipline: clasele IX+X sau clasele XI+XII.

NU UITAȚI să menționați alegerea pachetului dorit în fomularul de înscriere!

Pachetul ”Clasele IX + X”
 1. Diviziunea celulară: mitoza şi meioza.
 2. Reproducerea sexuată: particularităţi ale sistemului reproducător şi reproducerii la om.
 3. Nutriţia la plante: fotosinteza – definiţie, ecuaţie chimică, importanţă, rolul pigmenţilor asimilatori.
 4. Respiraţia în lumea vie: aerobă, anaerobă; fermentaţia; particularităţi ale sistemului respirator şi ale respiraţiei la mamifere (mecanismul ventilaţiei pulmonare).
 5. Legile mendeliene şi teoria cromozomală a eredităţii. Noţiuni generale de ereditate şi variabilitate. Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare. Influenţa mediului asupra eredităţii (mutaţii, clasificare, factori mutageni). Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.
 6. Celula – structura şi rolul componentelor celulei eucariote.
 7. Locomoţia la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 8. Sistemul circulator la mamifere – anatomie şi fiziologie.

SAU

Pachetul ”Clasele XI + XII”
 1. Sistemul nervos: neuronul – structură şi proprietăţi; componentele sinapsei şi transmiterea sinaptică; celulele gliale – roluri.
 2.  Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflexfuncţia de conducere – căile de conducere si rolurile acestora; trunchiul cerebral (configuraţie externă, structură şi funcţii); nervii cranieni.
 3. Analizatorii: segmentele unui analizator şi rolul lor, analizatorii vizual şi auditiv (structură şi fiziologie).
 4. Sistemul endocrin: tiroida, pancreasul endocrin (localizare, structură, hormonii secretaţi şi acţiunile lor). Boli provocate de hipo- şi hipersecreţia tiroidei şi pancreasului endocrin.
 5. Acizii nucleici: structură şi funcţii (fără formule chimice). Codul genetic. Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
 6. Sinteza proteinelor
Bibliografie

Manualele de Biologie, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Notă: La concurs pot participa elevii de clasa XII-a sau absolvenţii care au studiat disciplinele de biologie în toţi anii de liceu, precum şi cei care le-au studiat numai în clasele a IX-a şi a X-a sau cei care nu au studiat disciplina biologie în liceu (se pot pregăti pe cont propriu).

DECAN, Conf.dr.Manuela BANCIU

Rezultatele Concursului

Rezultatele concursului se cuantifică la punctajul maxim de 100 de puncte.
Numărul minim de puncte obținute necesare pentru a accesa locurile alocate pentru concurs este de 60 de puncte.

Numărul de locuri alocate pentru fiecare specialitate va fi stabilit ulterior de către Decanatul Facultății de Biologie și Geologie pe baza numărului de locuri bugetate alocate de către minister pentru Universitatea ”Babeș-Bolyai”. Deoarece în momentul desfășurării concursului nu se va cunoaște încă numărul de locuri bugetate alocate de minister pentru anul universitar 2021-2022, criteriile după care se va stabili numărul de locuri disponibile pentru a fi ocupate prin concursul ”Emil Racoviță” vor fi:

✔ Numărul de locuri bugetate alocate facultății noastre în anul universitar precedent (2020-2021)

✔ Numărul candidaților care au întrunit peste 60 de puncte (locurile se vor aloca în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și a locurilor disponibile, de aceea este posibil ca nu toti candidaţii care au obţinut minim 60 de puncte să fie declarati admiși).

La stabilirea numărului de locuri alocate, pentru fiecare specializare, concursului ”Emil Racoviță”, se va ține cont și de faptul că, din totalul de locuri, o parte vor fi destinate admiterii din luna iulie, așadar nu toate locurile alocate facultăţii pot fi ocupate prin concursul ”Emil Racoviţă”.

Ierarhizarea candidaților, în limitele menționate mai sus, se face în ordinea decrescătoare a punctajului obţinut și a ordinii în ordinea opţiunilor candidatului pentru specializările:

 ✔ Biologie, linia română

 ✔ Biochimie, linia română

 ✔ Biologie ambientală, linia română

 ✔ Biotehnologii industriale, linia română

 ✔ Ecologie şi protecţia mediului, linia germană

Candidaţii care au întrunit minim 60 de puncte vor fi ierarhizaţi în funcţie de specializarea aleasă ca primă opţiune. Dacă nu se încadrează în limita locurilor disponibile pentru aceasta prima opțiune, dar rămân locuri neocupate la cea de a doua opţiune, pot fi declaraţi admiși pentru aceasta.

Concurenții care au întrunit 60 de puncte, dar nu au fost declarați admiși, sunt invitați să participe la admiterea din luna iulie, în condițiile stabilite pentru aceasta (nu se va ține cont de performanța de la concursul ”Emil Racoviță).

Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul facultăţii și la afişierul facultăţii, după cel mult 14 zile de la desfăşurarea concursului.

Condițiile De Ocupare A Locului De Student

Condiţiile ocupării locurilor de student  sunt următoarele:

✔ Obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2021 (sau într-un an anterior);

✔ Confirmarea de către concurent a ocupării locului, în perioada stabilită de universitate pentru înscrierile din sesiunea iulie 2021 (vă rugăm să urmăriţi pe site-ul facultăţii afișarea calendarului admiterii), prin depunerea la Decanatul Facultăţii de Biologie şi Geologie a dosarului de înscriere.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

Diploma de bacalaureat sau adeverinţa care o înlocuieşte, în original;

Foaie matricolă, în original sau în copie (în acest caz se aduce originalul pentru a fi legalizată copia la facultate);

Certificat de naştere, în copie şi original (pentru a fi legalizată copia la facultate);

Copie după actul de identitate;

3 fotografii ¾ (tip buletin);

Adeverinţă medicală tip;

Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua facultate sau specializare);

Fişă de înscriere (se obține de la Decanatul facultăţii);

Taxă de înscriere la facultate (se achită numai de către concurenţii declaraţi reuşiţi, în momentul confirmării locului).

Calcularea mediei generale de admitere, pentru concurenții care au fost declarați admiși la concurs și confirmă (în luna iulie) ocuparea locului, se va face după cum urmează:

Media generală de admitere= 9,00+  (punctajul obtinut la concursul ”Emil Racoviță”)/100